Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy – WRS 2/2022

Na podstawie Zarządzenia nr 708/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmienionego Zarządzeniem nr 1113/22 z dnia 17 czerwca 2022r., oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska XLVIII/1203/22 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmienionej uchwałą Rady Miasta Gdańska L/1251/22 z dnia 26 maja 2022r., w związku z art. 12 ust. 4, 5, 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Prezydent Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 1. Rodzaj zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia:
 • Organizacja działań pomocowych, informacyjnych: #gdanskpomagaukrainie

Koordynacja usług wsparcia dla obywateli Ukrainy na terenie miasta Gdańska oraz prowadzenie działań informacyjnych, w tym:

 1. zbieranie oraz udzielanie informacji o zapotrzebowaniu na wsparcie wśród organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców i mieszkanek;
 2. zbieranie oraz udostępnianie informacji o ofercie wsparcia i akcjach pomocowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie wspierania obywateli Ukrainy, ich weryfikacja i publikacja;
 3. koordynowanie działań pomocowych, w tym dystrybucji wsparcia rzeczowego;
 4. zapewnienie interwencyjnych tłumaczeń w ramach świadczonej pomocy;
 5. przygotowanie i tłumaczenie informacji przeznaczonych dla obywateli i obywatelek Ukrainy, na język ukraiński, angielski, rosyjski, w tym (jeżeli konieczne) ich druk i dystrybucja.

Kwota: 40 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba ogłoszeń o ofertach wsparcia,
 • liczba tłumaczeń.

 

 • Prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci lokalnych punktów udzielających wsparcia rzeczowego (w tym żywnościowego) dla obywateli Ukrainy.
 1. prowadzenie lokalnych punktów wsparcia rzeczowego dla obywateli Ukrainy, np. w formie sklepów Take and Go;
 2. koordynacja sieci lokalnych punktów wsparcia ( w przypadku prowadzenia kilku);
 3. pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja wsparcia rzeczowego (w tym żywnościowego), w tym koszty zbiórek i/lub zakupu i przewozu między punktami;
 4. zapewnienie środków koniecznych do sprawnej i bezpiecznej organizacji wsparcia.

Kwota: 120 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba obsługiwanych punktów,
 • liczba osób objętych wsparciem.

 

 • Koordynacja sieci wolontariatu w celu pomocy obywatelom Ukrainy:
 1. zbieranie informacji nt. zapotrzebowania na wsparcie wolontariackie w ramach działań pomocowych i informacyjnych realizowanych w ramach zadania 1), 2);
 2. koordynacja działań wolontariuszy, w szczególności mówiących językami: angielskim, ukraińskim i rosyjskim, do realizacji zadań 1), 2);
 3. zabezpieczenie biletów komunikacji publicznej lub bonów paliwowych dla wolontariuszy świadczących wsparcie obywatelom Ukrainy w ramach zadań 1), 2).

Kwota: 30 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba zebranych ofert wsparcia wolontariackiego.

 

4) Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Gdańsku

Organizacja i prowadzenie maksymalnie 10 punktów rozproszonych na terenie Gdańska. W każdym z punktów prowadzone będą co najmniej 2 z 3 poniższych usług:

 1. prowadzenie bezpłatnych zajęć z języka polskiego (jeśli to możliwe na różnych poziomach zaawansowania);
 2. organizacja lub gotowość do organizacji w konieczności krótkoterminowej opieki nad dziećmi w postaci zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, w formie stacjonarnej;
 3. prowadzenie działań z zakresu integracji i samopomocy obywateli i obywatelek Ukrainy w społeczności lokalnej, w formach zaproponowanych przez oferenta, a wynikających ze zgłaszanych potrzeb.

W ramach działań możliwy jest zakup, przygotowanie i dystrybucja materiałów wspierających integrację.

Kwota: 20 000 zł na każdy z punktów, maksymalnie 200 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba osób objętych zajęciami,
 • liczba godzin zajęć,
 • liczba i rodzaj przygotowanych materiałów.

 

 • Prowadzenie działań informacyjnych oraz organizacja poradnictwa prawno-psychologicznego:
 1. Prowadzenie działań informacyjnych i interwencyjnego poradnictwa prawnego z zakresu m.in. legalizacji pobytu, praw osób uchodźczych, przeciwdziałania handlu ludźmi i naruszeniom praw człowieka;
 2. Prowadzenie interwencyjnych, krótkoterminowych konsultacji psychologicznych dla osób uchodźczych doświadczających naruszeń praw człowieka.

W ramach działań możliwy jest zakup, przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych.

Kwota: 30 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba udzielonych porad i konsultacji,
 • liczba materiałów informacyjnych.

 

 • aktywizacja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy:
 1. organizacja kursów i szkoleń zawodowych lub przygotowujących do wejścia na rynek pracy,
 2. organizacja działań zwiększających umiejętności językowe w kontekście specjalistycznego języka polskiego (zawodowego),
 3. prowadzenie konsultacji i doradztwa zawodowego.

Dodatkowo możliwe jest sfinansowanie doraźnej opieki/ zajęć dla dzieci w czasie korzystania z oferty.

Kwota: 50 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba przeprowadzonych szkoleń, kursów i konsultacji
 • liczba osób objętych wsparciem

 

 • organizacja wakacyjnej opieki nad dziećmi :
 1. organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci ukraińskich w wymiarze gwarantującym co najmniej 8-godzinną dostępność dziennie,
 2. organizacja zajęć wspierających integrację dzieci ukraińskich i polskich (w grupach z przewagą dzieci ukraińskich) w tym:
  • organizacja nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich
  • organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci ukraińskich.

Możliwe jest sfinansowanie wyżywienia w czasie organizowanych zajęć.

Kwota: 120 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba osób objętych wsparciem

 

WYMAGANIA (W tym dotyczące kwalifikacji prowadzących):

 • zajęcia powinny być organizowane z zachowaniem Wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku),
 • należy spełnić wymagania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152),
 • wymagania dotyczące kadry muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152);
 • w przypadku organizacji zajęć dla osób z niepełnosprawnością wymagane jest doświadczenie kadry w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Organizator zajęć jest zobowiązany dostarczyć kopię zgłoszenia wypoczynku do kuratorium oświaty wraz z jego numerem nie później niż do dnia podpisania umowy o realizację zadania publicznego.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia: 590 000 zł.
 2. Zadania mogą być realizowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.
 3. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Wydział Rozwoju Społecznego.
 4. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu witkac.pl w formie naboru ofert:
 • Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 • W ofercie jako rezultaty należy wskazać produkty, ich rodzaje i ilości do wytworzenia i uzyskania w ramach przyznanej dotacji.
 • W jednej ofercie organizacja może wskazać do realizacji kilka zadań objętych niniejszym zaproszeniem.
 • Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia.
 • Do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS), oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl).
 • Niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wrs@gdansk.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP.
 • W terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty w systemie witkac.pl kierownik jednostki lub osoba działająca w jego imieniu     informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu / niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty.
 • W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty - Wydział Rozwoju Społecznego dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz jego kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl.
 • Po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego.
 1. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.
 2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

  Link do naboru w systemie Witkac.pl

  Do pobrania: Zaproszenie WRS 2 do składania ofert na realizacje zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy (436.98 KB)
Metryczka publikacji