Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie do składania ofert

PREZYDENT  MIASTA GDAŃSKA 

zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu obiektów umieszczonych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa w granicach administracyjnych miasta Gdańska na wskazane miejsce przechowywania usytuowane w Gdańsku. 

Usługa obejmować będzie

1. Usuwanie obiektów:

a) pozbawionych kół,

b) posiadających zblokowane mechanicznie koła,

c) wyposażonych w konstrukcję uniemożliwiającą przesuwanie obiektów,

za pomocą pojazdów specjalistycznych, umożliwiających załadowanie obiektów, spełniających warunki dodatkowe dla pojazdów samochodowych zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262): 

2.   Zapewnienie co najmniej 2 pojazdów specjalistycznych do dyspozycji  
Zmawiającego po telefonicznym powiadomieniu w dniu poprzedzającym działania. 

Oferta powinna zawierać

  • pełną nazwę Wykonawcy
  • adres siedziby Wykonawcy
  • cenę na wykonanie jednego usunięcia obiektu podając wartość usługi w kwotach netto i brutto,
  • oświadczenie o liczbie posiadanych pojazdów specjalistycznych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów potwierdzających możliwość dysponowania pojazdami specjalistycznymi,
  • kopię polisy ubezpieczeniowej. 

Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Weryfikacja złożonych ofert odbędzie się na postawie złożonych dokumentów.

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert). 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ‘’USUWANIE OBIEKTÓW” należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespół Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14-17, w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Handlu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 218, tel. 58 32 36 218.

Metryczka publikacji