Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert – MOPR 2/2021 polegającego na organizacji usługi wsparcia seniorów.

Na podstawie art. 15zzm i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), w związku z zarządzeniem Nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Celem zadania jest realizacja Programu „Wspieraj Seniora” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poprzez zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej oraz osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Adresatami usługi będą seniorzy w wieku 70 lat i więcej oraz osoby poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. W Gdańsku, wg stanu na 31 grudnia 2020 r., liczba zameldowanych osób w wieku 70 lat i więcej wynosiła 64 330.

Stan epidemii znacząco wpłynął na funkcjonowanie grupy osób najbardziej zagrożonej wykluczeniem społecznym i ryzykiem zachorowalności na Covid-19, w szczególności osób w podeszłym wieku. Zalecenia dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego osób 70+ powodują poczucie osamotnienia i bezradności seniorów, a w ślad za tym potencjalne pogorszenie stanu zdrowia psychiczno-fizycznego tej grupy osób. Ponadto zalecenia zachowania bezpieczeństwa sanitarnego oraz nadal nakładane okresy kwarantanny ograniczają rodzinom oraz osobom dotychczas wspierającym seniorów udzielanie pomocy na poziomie sprzed pandemii. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie obejmuje:

Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” poprzez zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

1. Świadczenie usługi wsparcia obejmować będzie teren miasta Gdańska.

2. Oczekiwane rezultaty:

1) liczba osób, które skorzystają z usługi;

2) liczba wolontariuszy świadczących pomoc.

3. Zakres zadania może obejmować m.in. następujące usługi:

1) zapewnienie usługi wsparcia polegającej na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej;

2) dostarczenie np. ciepłego posiłku czy produktów żywnościowych przyznanych w ramach innych świadczeń;

3) koordynacja działań podmiotów zaangażowanych w realizację Programu „Wspieraj Seniora”;

4) współpraca z innymi podmiotami realizującymi zadanie;

5) prowadzenie lokalnych punktów wsparcia umożliwiających sprawne udzielanie wsparcia seniorom w miejscu zamieszkania;

6) prowadzenie i zarządzanie bazą działań w ramach udzielanego wsparcia;

7) zarządzanie i koordynacja działań wolontariuszy i grup wolontariackich;

8) przygotowanie wolontariuszy i wyposażenie ich w środki ochrony osobistej i materiały niezbędne do realizacji zadań;

9) prowadzenie bazy danych wolontariuszy;

10) prowadzenie działań promujących realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

4. W ofercie Realizator wskazuje usługi, które zamierza świadczyć w związku z realizacją Programu.

5. Udzielane wsparcie powinno być dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez seniorów.

6. Realizator będzie odpowiedzialny za wykonywanie niezbędnych działań sprawozdawczo-statystycznych.

7. Realizator powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu wsparcia na rzecz seniorów.

8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

9. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie ofert jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

10. Składanie ofert odbywa się elektronicznie zgodnie z treścią zaproszenia za pośrednictwem systemu witkac.pl w formie naboru ofert:

1) formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055);

2) w ofercie jako rezultaty należy wskazać rezultaty zgodnie z ust. 2 niniejszego zaproszenia, możliwe jest także dodanie innych rezultatów;

3) oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania w ramach niniejszego zaproszenia;

4) do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS) oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl);

5) niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopr@mopr.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /moprgd/skrytka;

6) w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty w systemie witkac.pl przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu/niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty;

7) w przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska;

8) dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania w systemie Witkac.pl;

9) po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego.

11. Zadania mogą być realizowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2021 r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. W przypadku zakończenia Programu przed dniem 31 grudnia 2021 r. Realizator będzie zobligowany do przedstawienia aktualizacji oferty wynikającej ze skrócenia okresu realizacji zadania.

12. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.

13. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Metryczka publikacji