Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 lutego 2013 r.

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXVsesjaRMG (125.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XXXV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 lutego 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 807);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

             Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 808);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 813);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki  Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku  (druk 788);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku (druk 766);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku (druk 789);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa, wschodnia strona ulicy Koziorożca II w mieście Gdańsku (druk 790);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej - rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku (druk 803);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)   w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/530/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku (druk 802);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 801);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

 11)  w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego w Gdańsku (druk 814);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 12)  w sprawie zapewnienia na czas nieokreślony na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2013 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR (druk 804);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

                          Teresa Kleger – Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

 13)  w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" (druk 791);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

                          Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

 14)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za parkowanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 810);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

                          Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 15)  w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku (druk 806);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                          Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej    

 16) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 816);

                                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 17)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 817);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 18)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 818);

                                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 19)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 819);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 20)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 820);

                                        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 21)  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 821);

                                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 22)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 822);

                                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 23) w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholowych na terenie miasta Gdańska (druk 809);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 24)  w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 811);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 25)  w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku (druk 805);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 26)   zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu "TU i TERAZ" - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy (druk 812);  

                               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 27)  w sprawie udzielenia dotacji Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej (druk 815);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 28)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (druk 792);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 29)   w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 793);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 30)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 794);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 31)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 795);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 32)   w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 796);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 33)  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 797);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 34)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 798);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji