Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 czerwca 2013r.

 XXXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 czerwca 2013r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 W załączeniu porządek obrad: pobierz_porzadek_obrad_39_sesja (138.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

       

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Przestrzennego     i Ochrony Środowiska (druk 921);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Kamiński – Radny Miasta Gdańska (PiS)

 5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska   za rok 2012;

 - Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 913);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 - Uchwała Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2012r.

 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska  za rok 2012 (druk 924);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  

- Uchwała Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wniosku  o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2012

 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 - Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

 - Dyskusja;

 - Głosowanie.

 8. Uchwały:

 1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 942);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 943);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie  ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku (druk 919);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 931);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku (druk 915);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku (druk 917);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku (druk 918);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku (druk 881);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Mariana Hemara) (druk 839);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

10) w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie Porozumienia Partnerskiego (druk 925);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 926);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Województwa Pomorskiego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku przy  ul. Traugutta, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 702 o pow. 810 m² oraz dz. nr 630/6 o pow. 313 m² obr. 55, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska – po obniżonej cenie (druk 927);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

13) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska (druk 941);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger-Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

14) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku (druk 928);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

15) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  (druk 930);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

16) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk 916);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

17) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej (druk 936);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

18) zmieniająca uchwałę nr XXXV/745/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz ze zmianami wniesionymi uchwałą nr XXXVII/793/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013 (druk 935 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Obywatelski projekt uchwały, wnioskodawcy: Monika Strugała, Maciej Walter

19) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 920);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 922);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Kamiński – Radny Miasta Gdańska (PiS)

21) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 923);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Klubu Radnych PiS

Jolanta Banach – Radna Miasta Gdańska (SLD)

22) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 (druk 933);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 934);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

24) w sprawie ustalenia rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami, organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 932);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

25) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 945);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

26) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 946);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

27) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 947);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 28) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 948);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

29) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie  statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gdańsku (druk 929);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

30) w sprawie zatwierdzenia projektu o nazwie "Zanim wkroczysz na rynek pracy", współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 944);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                              Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji