Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2012 r.

XXXIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2012 r.

XXXIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2012 r.  o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXIIIsesjaRMG (84 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 709 + autopoprawka);

 5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 710 + autopoprawka);

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2013 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
  • dyskusja,
  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
  • głosowanie.

 6. Uchwały:

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 760)

2)     w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 761)

3)     w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki (druk 758)

4)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku (druk 743)

5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 744)

6)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku (druk 757)

7)     w sprawie nadania nazwy ulicy (Świstaka) (druk 745)

8)     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" w Gdańsku (druk 741)

9)     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowionego prawa trwałego zarządu na rzecz Gdańskich Domów dla Dzieci (druk 742)

10)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 755)

11)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 756)

12)   w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie "Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015"  (druk 759)

13)   w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (druk 753)

14)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk (druk 739)

15)   w sprawie nadania imienia "Matki Teresy z Kalkuty" Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 oraz nadania numeru Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład tego zespołu (druk 746)

16)   w sprawie zmiany uchwały o zmianie nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 119 (druk 747)

17)   w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 oraz nadania mu statutu (druk 748)

18)   w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 (druk 749)

19)   w sprawie nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1 (druk 750)

20)   w sprawie zmiany numeru Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 31 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 (druk 751)

21)   w sprawie nadania numerów porządkowych przedszkolu i szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Góreckiego 16 (druk 752)

22)   w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014" (druk 754)

 7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

    Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji