Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 listopada 2012 r.

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 listopada 2012 r.  o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXII sesja RMG (144 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 29 listopada 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

      - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 „Podsumowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012”

 - ref. Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;

 „Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu urbanistyczno– architektonicznego zwodzonej kładki pieszej z Grodziska na Ołowiankę przez rzekę Motławę”

  - ref. Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 727)

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 728)

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650);

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera  w mieście Gdańsku(druk 702);

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku (druk 708);

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku (druk 701);

7)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Bieszkowicka) (druk 705);

8)    w sprawie nadania nazwy ulicy (gen. Elżbiety Zawackiej) (druk 706);

9)    w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 700);

10)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 707);

11)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu Żak za rok 2012 (druk 716);

12)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2012 (druk 717);

13)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2012 (druk 718);

14)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2012 (druk 719);

15)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2012 (druk 720);

16)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Cappelli Gedanensis za rok 2012 (druk 721);

17)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2012 (druk 722);

18)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2012 (druk 723);

19)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis" za rok 2012 (druk 724);

20)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2012 (druk 725);

21)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2012 (druk 726);

22)  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 704) + autopoprawka;

23)  w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gdańsk na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk 730);

 24)  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 731);

 25)  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 732);

 26)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 733);

 27)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 734);

 28)  w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 735);

 29)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 736);

 30)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 737);

 31)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 711);

32)  w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno-Rodzinnemu - jednostce budżetowej (druk 712);

33)  w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu im. Karola Olgierda Borchardta placówce interwencyjnej (druk 713);

34)  w sprawie nadania statutu Gdańskim Domom Dla Dzieci - jednostce budżetowej (druk 714);

35)  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu domowi pomocy społecznej o zasięgu gminnym w Gdańsku (druk 715);

36)  w sprawie przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok" (druk 684);

37) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 692) + autopoprawka;

38) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 693) + autopoprawka;

39) w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (druk 695) + autopoprawka;

40) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (druk 729);

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

  

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

     Bogdan Oleszek

 

 

 

 

 PROJEKTY uchwał na XXXII sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 29.11.2012r.:

650 ( 539.69 KB )   
684 ( 153.28 KB )    
692 ( 1016.1 KB )   
693 ( 327.91 KB ) 
695 ( 1.24 MB )    
700 ( 377.02 KB )    
701 ( 305.63 KB )    
702 ( 3.48 MB )    
704 ( 3.08 MB )    
705 ( 28.58 KB )    
706 ( 46.46 KB )    
707 ( 284.25 KB )    
708 ( 7.46 MB )    
711 ( 46.46 KB )    
712 ( 45.91 KB )    
713 ( 47.54 KB )    
714 ( 46.7 KB )    
715 ( 28.86 KB ) 
716 ( 29.32 KB )    
717 ( 28.88 KB )  
718 ( 30.38 KB )   
719 ( 28.64 KB )    
720 ( 28.77 KB )   
721 ( 28.36 KB ) 
722 ( 28.62 KB )   
723 ( 30.65 KB ) 
724 ( 29.46 KB )   
725 ( 28.87 KB )    
726 ( 30.24 KB )  
727 ( 462.47 KB )    
728 ( 578.54 KB )   
729 ( 49.95 KB )   
730 ( 43.39 KB ) 
731 ( 33.12 KB )    
732 ( 40.47 KB )   
733 ( 108.56 KB )  
734 ( 44.91 KB )   
735 ( 48.17 KB )  
736 ( 39.09 KB )   
737 ( 35.65 KB )

Metryczka publikacji