Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXII sesja RMG 19 grudnia 2016

XXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  w poniedziałek 19 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. 

pobierz porzadek XXXII sesji (121 KB) BRMG.0002.15.2016.WK  Gdańsk, dnia 12 grudnia 2016 roku                                                                                                                   

                 Pani/Pan
          ..............................

                                                                                               Radna/y Miasta Gdańska

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)    oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 900 w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1, przewidywana przerwa o godz. 1300, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 894 + autopoprawka);

                       

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok (druk 895 + autopoprawka);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska   do projektu budżetu na 2017 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
  • dyskusja,
  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
  • głosowanie.

7. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 924);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

     Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok   (druk 925);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (druk 928)

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie nadania nazwy Plac Władysława Bartoszewskiego (druk 918);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

              Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

5)    w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku (druk 915);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

6)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 921);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                        Barbara Majewska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

7)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020” (druk 929);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

8)    w sprawie Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020 (druk 919);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

9)    w sprawie Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 (druk 920);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku (druk 916);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka 35 w Gdańsku (druk 917);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku  (druk 922);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marlena Jasnoch – Z-ca Dyrektora MOPR

 

13) w sprawie zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych na terenie Miasta Gdańska (druk 927);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Anna Sobota – Z-ca Dyrektora MOPR

 

8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9. Wnioski, oświadczenia osobiste.

10. Zakończenie obrad.

  

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

  

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 Bogdan Oleszek

 

Metryczka publikacji