Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 października 2012 r.

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 października 2012 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXI sesja RMG (127.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10   Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

  z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XXXI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 października 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 690)

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 691)

3)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 688)

4)    w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 685)

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650)

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku (druk 672)

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Metamblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku (druk 673)

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 658)

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238 w mieście Gdańsku (druk 646 + autopoprawka)

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mieście Gdańsku (druk 674)

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Radarowej i Telewizyjnej w mieście Gdańsku (druk 687)

12) w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/11 z dnia 17 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku zmienionej uchwałą nr XXVII/531/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku (druk 683)

13) w sprawie nadania nazwy ulicy (Wigierska) (druk 675)

14) w sprawie nadania nazwy (Rondo Pana Cogito) (druk 676)

15) w sprawie wzniesienia pomnika "W hołdzie pomorskim strażakom, którzy zginęli na służbie" (druk 682)

16) w sprawie: wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 677)

17) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 678)

18) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                        w Gdańsku (druk 679)

19) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 680)

20) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 681)

21) w sprawie wyrażenia woli przygotowania i realizacji wspólnej inwestycji oświatowej z Gminą Kolbudy i Gminą Pruszcz Gdański (druk 689)

22) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku (druk 686)

23) zmieniająca uchwałę w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk -Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą "Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych" (druk 696)

24) w sprawie przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok" (druk 684)

25) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 692)

26) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 693)

27) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2012 (druk 694)

28) w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (druk 695)

29) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Subisława 22 (druk 697)

30) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego (druk 698)

7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 


PROJEKTY uchwał na XXXI sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 25.10.2012r.:

646 ( 451.44 KB )
650 ( 539.69 KB )    
658 ( 11.52 MB )    
672 ( 4.96 MB )    
673 ( 2.41 MB )    
674 ( 501.37 KB )    
675 ( 36.08 KB )    
676 ( 36.25 KB )    
677 ( 44.98 KB )    
678 ( 35.34 KB )    
679 ( 33.01 KB )    
680 ( 33.09 KB )    
681 ( 33.76 KB )    
682 ( 1.57 MB )    
683 ( 280.73 KB )    
684 ( 153.28 KB )    
685 ( 176.91 KB )    
686 ( 108.86 KB )    
687 ( 510.36 KB )    
688 ( 30.07 KB )    
689 ( 29.87 KB )    
690 ( 495.1 KB )    
691 ( 708.9 KB )    
692 ( 1.01 MB )   
693 ( 343.6 KB )   
694 ( 36.53 KB )    
695 ( 1.24 MB )   
696 ( 125.45 KB )    
697 ( 53.16 KB )  
698 ( 58.54 KB )

 

 

Metryczka publikacji