Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXI sesja RMG 24 listopada 2016

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. 

pobierz porzadek XXXI sesji (68.75 KB)


BRMG.0002.14.2016.WK                                               Gdańsk, dnia 16 listopada 2016 roku                                                                                                                   

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)    oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

                                                    z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXXI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek)  o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 899);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

     Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                 Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 900);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

                  Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień, rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku (druk 883);  

 

                         Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                    Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku (druk 889);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku (druk 890);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku (druk 891);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku (druk 892);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku (druk 882);

 

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    w sprawie uchwalenia aneksu do aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku w zakresie trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz (druk 881);

 

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

10) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 902);

 

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

               Tadeusz Bukontt – Dyrektor  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

11) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania realizacji projektów w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. ,,Rozwój oferty turystyki wodnej  w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (druk 885);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

12) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska" (druk 886);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

13) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 888);

 

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

   Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

   Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

14)  w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy (druk 884);

 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

15)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 887);

 

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                 Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 

16) w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Miasta Gdańska jednoosobowej spółki handlowej pod firmą Port Czystej Energii Sp. z o.o. (druk 897);

 

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji   z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania    (druk 903);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

      Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18)  w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego  dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 (druk 898);

 

       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

      Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

      Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 19) w sprawie przyjęcia ,,Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020" (druk 896);

 

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

20) w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku (druk 901);

 

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                 

           

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

 

 

 

 

Metryczka publikacji