Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 czerwca 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad sesji

XXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 czerwca 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad sesji
 
XXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 28 czerwca2012 r. o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


porządek sesji: XXVIII sesja (150 KB)

 

Gdańsk, dnia 20 czerwiec 2012 roku

                                                                        

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa: godz. 13.00 – 14.00),  w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska;

     - Prezydent Miasta Gdańska

 3. Oświadczenia Klubów Radnych

 4.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska za rok 2011;

 - Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2011 rok (druk 564);

    - Uchwała Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2011 r.

    - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska  za rok 2011 (druk 571);

  - Uchwała Nr 2/2012 Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2011.

  - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 - Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

 - Dyskusja;

 - Głosowanie.

 7. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 604);

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok   (druk 605);

3)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ulicy Ogińskiego w mieście Gdańsku (druk 565);

4)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II w mieście Gdańsku (druk 566);

5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Polanki - Zachód III w mieście Gdańsku (druk 568);

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulic Kaczeńce w mieście Gdańsku (druk 569);

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszowska - Sobieszewo część centralna w mieście Gdańsku (druk 580);

8)    w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/289/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku (druk 567);

9)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Zespołu Muzyki Dawnej Capella Gedanensis (druk 588);

10) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (druk 589);

11) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Klubu Żak (druk 590);

12) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 591);

13) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 592);

14) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej  w Gdańsku (druk 593);

15) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 594);

16) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 595);

17) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 596);

18) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (druk 597);

19)  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku (druk 598);

20) w sprawie zmiany nazwy instytucji z Zespołu Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" na "Cappella Gedanensis" oraz nadania nowego Statutu (druk 572);

21) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 573);

22) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" (druk 574);

23) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej (druk 575);

24) sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Klub Żak (druk 576);

25) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 577);

26) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdańska Galeria Miejska (druk 578);

27) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura (druk 579);

28) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy 5-osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu zaproszonej na pobyt stały do Gdańska (druk 600);

29) w sprawie zmiany uchwały NR XVI/252/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody Gdańskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29 na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska (druk 570);

30) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowionego prawa trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdańska, na rzecz Gdańskich Domów dla Dzieci (druk 586);

31) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (druk 587);

32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 603);

33) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku (druk 599);

34) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 582);

35) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 607);

36) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku (druk 606);

37) w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk” (druk 581);

38) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia
i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2012 rok (druk 601);

39) zmieniająca uchwałę   Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012 (druk 602);

40) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 583);

41) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012-2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 584);

42) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego (druk 585);

8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9. Wnioski, oświadczenia osobiste.

10.Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

    Bogdan Oleszek


 

PROJEKTY uchwał na XXVIII sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 28.06.2012r.:

Metryczka publikacji