Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXVIII sesja RMG 25 sierpnia 2016

XXVIII sesja RMG 25 sierpnia 2016

XXVIII   sesja  Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

pobierz porządek obrad (69.32 KB)


BRMG.0002.11.2016.AF                  Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2016 roku                                                                                                                   

                  

 

                  Pani/Pan
                    ..............................

                       Radna/y Miasta Gdańska

 

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

  

obrady XXVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 sierpnia 2016 r. (czwartek)  o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

Informacja nt. wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku – informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawi Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

 Informacja nt. założeń budżetu na 2017 rok – informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawi Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)    w sprawie nadania nazwy (Rondo Komitetu Obrony Robotników) (druk 757);

          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

         Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 753);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 754);

          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2016 rok (druk 749);

          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 755);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)    w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu (druk 751);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

           

7)    w sprawie  uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej w mieście Gdańsku (druk 740);  

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka – Dwór Olszyński w mieście Gdańsku (druk 741);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku” (druk 756);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 736);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

              Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury 

 

11) w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Cedry Wielkie, Gminą Suchy Dąb oraz Gminą Pruszcz Gdański w celu przygotowania i  realizacji projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (druk 748);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

12)   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Sulęczyno pomocy finansowej  w formie dotacji celowej w kwocie 226.000,00 zł (druk 750);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

13) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku (druk 738);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

14) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (druk 743);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Janina Liedtke – Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

 

15) w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk” (druk 744);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Janina Liedtke – Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (druk 752);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

17) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk 742);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1   w Gdańsku (druk 739);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

19) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej (druk 737);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

20) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku (druk 745);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

21) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka 35 w Gdańsku (druk 746);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 84 w Gdańsku przy ul. Burgaskiej 5  (druk 747);

               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                             

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

  

 

 


Metryczka publikacji