Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 31 maja br.

XXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 31 maja 2012 r. o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

XXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 31 maja 2012 r. o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad oraz projekty uchwał.

porządek_XXVII_sesji_RMG ( 92.5 KB )  
projekty_uchwal ( 7.73 MB )

MIF / Biuro Rady Miasta Gdańska

Gdańsk, dnia 23.05.2012 roku
       
                   Pani/Pan
          ...................................
                         Radna/y Miasta Gdańska

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XXVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 maja 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe
      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:
     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
     - Komisje Rady Miasta Gdańska,
     - Prezydent Miasta Gdańska;

                                 „Gdańsk przed Mistrzostwami Euro 2012” 
                       Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska


3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 560)
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok  (druk 561)
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku (druk 547)
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku (druk 548)
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku (druk 549)
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku (druk 558)
7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście - rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki w mieście Gdańsku (druk 556)
8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego w mieście Gdańsku (druk 555)
9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i trasy W-Z w mieście Gdańsku  (druk 551)
10) w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej  i Bytowskiej w mieście Gdańsku (druk 550)
11) w sprawie: wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 553)
12) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 554)
13) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 552)
14) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (druk 559)

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7.Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska                                                        

Bogdan Oleszek

 

 

 

 

Metryczka publikacji