Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXVI sesja RMG 30 czerwca 2016

XXVI sesja RMG 30 czerwca 2016

XXVI sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  30 czerwca 2016 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad: pobierz porządek obrad (138 KB)


BRMG-S.0002.9.2016.AF                      Gdańsk, dnia 22 czerwca 2016 roku                                                                                                                   

                  
 
 
Pani/Pan
..............................

Radna/y Miasta Gdańska

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r.    (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 30 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 

Polityka solidarności społecznej w mieście – ref. Prezydent Miasta Gdańska -  Paweł Adamowicz

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwała w sprawie nadania nazwy (Tunel im. Abp. Tadeusza Gocłowskiego)  (druk 720);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska  za rok 2015;

 

- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

 

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok (druk 699);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

                      Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – Teresa Blacharska–Skarbnik Miasta Gdańska

- Uchwała Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska   za 2015r.  – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-  Głosowanie;

 

  

7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska

za rok 2015 (druk 706);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

- Uchwała Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku  o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015 – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Dyskusja;

- Głosowanie;

 

8. Uchwały:

 

1)        w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów (druk 729);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

2)        zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 731);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok (druk 732);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)        w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 727);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)        zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 718);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)        w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego (druk 708);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Maria Wonerska  – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

7)        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny, rejon ulic Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku  (druk 719);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek  – p.o.  Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej w mieście Gdańsku (druk 726);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel – Turek  – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej w mieście Gdańsku (druk 702);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10)       sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Posejdona i Junony w mieście Gdańsku (druk 703);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11)       o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze – rejon ulic Chłopskiej i Bora Komorowskiego w mieście Gdańsku  (druk 704);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12)       w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 705);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o.  Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

13)       w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk 716);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

14)       w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XVII/510/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” (druk 728);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek  –  Dyrektor Wydziału Środowiska

 

15)       w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 725);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

  Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej

 

16)       w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański Teatr Szekspirowski              (druk 717);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

  

17)       w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego doktora Mariana Pelczara  (druk 722);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

18)       w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 1050 – lecie chrztu Polski (druk 723);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

19)       w sprawie przeniesienia pomnika Świętego Wojciecha (druk 724);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

20)       w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 721);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 

21)       w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach 2016-2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 6.837.000,00 zł (druk 707);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych  

 

22)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 715); 

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Barbara Majewska –  Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

23)       w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 730);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Barbara Majewska –  Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

24)       w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 733);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

25)       w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18  w Gdańsku (druk 711);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

  

26)       w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18   w Gdańsku (druk 712);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

27)       w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 713);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28)       w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 714);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

29)       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2016 rok (druk 709);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Grzegorz Szczuka –  Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

30)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno – Rodzinnemu – jednostce budżetowej (druk 710);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Janina Liedtke – Jarema  –  p. o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

9. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

10. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

11. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan OleszekMetryczka publikacji