Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXIX sesja RMG 29 września 2016

XXIX sesja RMG 29 września 2016

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

pobierz porządek obrad (71.8 KB) 

 

BRMG.0002.12.2016.WK            Gdańsk, dnia 21 września 2016 roku                                                                                                                   

                  
                  Pani/Pan
          ..............................

        Radna/y Miasta Gdańska

  

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)   oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XXIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 29 września 2016 r. (czwartek)  o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

 

1)      w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Turystyki i Promocji Rady Miasta Gdańska (druk 795);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Klubu Radnych PiS

 

2)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 825);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok  (druk 826);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

  

4)      w sprawie opłaty miejscowej (druk 817);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)      w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  na terenie Miasta Gdańska (druk 818);

        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku            (druk 800);  

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

7)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku  (druk 801);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

8)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku  (druk 802);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

9)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku (druk 803);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś w mieście Gdańsku (druk 804);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

11)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku  (druk 810);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

12)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku (druk 811);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

13)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku         (druk 812);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

 

14)  w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Tadeusza Bolduana) (druk 805);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Bogumił Koczot – Dyrektora Wydziału Geodezji

 

15)  w sprawie nadania nazwy Rondo Graniczne Wolne Miasto Gdańsk - Rzeczpospolita Polska (1920-1939) (druk 806);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Bogumił Koczot – Dyrektora Wydziału Geodezji

 

16)  w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XVII/510/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska" zmienionej uchwałą nr XXVI/686/16 z dnia 30 czerwca 2016  (druk 808);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

 

17)    w sprawie wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych (druk 819);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                   Barbara Frydrych – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

18)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Luzino pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15 000 zł (druk 828);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                   Barbara Frydrych – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

19)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska   na lata 2016-2019 (druk 809 + AUTOPOPRAWKA);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

             Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków

 

20)  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (druk 813);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

21)   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (druk 814);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

22)   w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku   o  dofinansowanie z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko  oraz  przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia  pod  nazwą:  „Systemy  gospodarowania  wodami  opadowymi  na terenach miejskich – Miasto  Gdańsk” (druk 827);

                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

                    

23)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta  Gdańska w sprawie zasad  gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 807);

 

                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

24)  w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 4-osobowej rodziny repatrianckiej z Gruzji, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska (druk 816);

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

25)  zmieniająca uchwałę  Rady Miasta  Gdańska   w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w  Gdańsku  na rok 2016  (druk 822);

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

 

26)  w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Pełna Chata” w Gdańsku (druk 815);

                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

27)  w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku (druk 821);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

               Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28)  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu  i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 820);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

             Jarosław Formela – Kierownik w Wydziale Rozwoju Społecznego

 

29)  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 823);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

30)  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (druk 824);

                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

              Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                 

           

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji