Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 marca 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad sesji

XXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 29 marca 2012 r.

XXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwartek 29 marca 2012 r. o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad.

MIF / Biuro Rady Miasta Gdańska


porządek sesji: XXIV sesja RMG

Gdańsk, dnia 21 marca 2012 roku

Radna/y Miasta Gdańska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.     Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXIV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 29 marca 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,    z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

                 ?Gdańsk przed Mistrzostwami Euro 2012?

                            Andrzej Bojanowski ? Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                ?Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podsumowanie za rok 2011?

                            Roland Budnik ? Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

   

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 517)

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok   (druk 518)

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo - fragment pasa drogowego ulicy Karskiego w mieście Gdańsku    (druk 502)

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe na wschód od ulicy Ku Ujściu w mieście Gdańsku (druk 503)

5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe - torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego  w mieście Gdańsku (druk 498)

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka w mieście Gdańsku (druk 499)

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku (druk 497)

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce - rejon ulic Kartuskiej i Kolonii Zręby w mieście Gdańsku (druk 501)

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto Osiek - rejon ulic Panieńskiej i Browarnej w mieście Gdańsku (druk 510)

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 493)

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulicy Romera w mieście Gdańsku (druk 494)

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku (druk 495)

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku (druk 496)

14) w sprawie zmiany uchwały XVI/241/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice - trzcinowisko w mieście Gdańsku (druk 516)

15) w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2012 (druk 508)

16) w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane   z ochroną środowiska i gospodarką wodną" zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/327/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r. (druk 505)

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego bonifikaty (druk 504)

18) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pt. ?Budowa ulicy Nowa Łódzka w Gdańsku ? budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka?, planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Doliny Potoku Oruńskiego?  (druk 500)

19) w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego w związku z organizacją w Gdańsku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (druk 509)

20) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot i Miastem Hel w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie gminnego transportu zbiorowego droga wodną (druk 506)

21) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku (druk 512)

22) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 513)

23) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015" (druk 507)

24) w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz nadania statutu (druk 511)

25) w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (druk 515)

26) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Gdańska (druk 514 + autopoprawka)

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek 

  

 


PROJEKTY uchwał na XXIV sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 29.03.2012r.:

 

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

 

Metryczka publikacji