Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XVIII sesja RMG 28 stycznia 2016

XVIII sesja RMG 28 stycznia 2016

XVIII  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 stycznia 2016  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz _ porzadek 18 sesji (68.75 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 

obrady XVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

 

1)    w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (druk 562);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura prezydenta ds. Kultury

 

2)    w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego (druk 573);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku (druk 551);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulicy Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 563);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku (druk 564);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej w mieście Gdańsku (druk 552);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku (druk 555);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 566);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku (druk 567);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/378/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki w mieście Gdańsku (druk 558);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 568);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury


12) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 561);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


13) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli zmiany Umowy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański (druk 572);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych


14) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej  dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2016 rok (druk 571);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


15) w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" (druk 570);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek  – Sekretarz Miasta Gdańsk

Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

16) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 560);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Janina Liedtke – Jarema -  p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


17)   w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok w mieście Gdańsku (druk 557);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


18)   zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk 559);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

19)   w sprawie uchwalenia zmian w treści statutów żłobków samorządowych nr 2-10 wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 574);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


20)   w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  Nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 553);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


21) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  Nr 1 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 554);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22) w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 575 );

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Mariola Paluch -  Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 Bogdan Oleszek


Metryczka publikacji