Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XVII sesja RMG 17 grudnia 2015

XVII sesja RMG 17 grudnia 2015

XVII  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz porzadek 17 sesji (132 KB)  

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz. 900 w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1,

z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Ślubowanie Pana Mariusza Andrzejczaka - radnego Rady Miasta Gdańska;

 

5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 490);

                       

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2016   (druk 491);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2016 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
  • dyskusja,
  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
  • głosowanie.

 

8. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 536);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 537);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (druk 538);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 543);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 541);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

6)    w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 548);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger – Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

7)    w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników na terenie Gdańska (druk 447);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marek Bumblis – Przewodniczący Komisji Kultury

 

8)    w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” (druk 544)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

9)    w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 532);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

      Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

10) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 533);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

11) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 534);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

12) w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023” (druk 539);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej

 

13) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020” (druk 500);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

14) w sprawie uchwalenia zmian treści statutu żłobka nr 1 "Fraszka" z siedzibą przy ul. Malczewskiego 33 oraz żłobka nr 4 "Nutka" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowa 3 (druk 540);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Krystyna Konieczny – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków

 

15) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzielenia Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku (druk 542);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Jankowski – Dyrektor Ośrodka Pomocy Zdrowia i Sprawności Dziecka

 

16) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/1057/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, w których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska (druk 531);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

17) w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 545);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 546);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

19) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 547);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

9. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

 

10. Wnioski, oświadczenia osobiste.

 

11. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek


Metryczka publikacji