Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XLV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 października 2013r.

XLV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 października 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz_XLV (114 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


1. Sprawy regulaminowe

otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

Komisje Rady Miasta Gdańska,

Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:           

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 1065);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 1066);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013 r. (druk 1064);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku (druk 1048);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska   

5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej  w mieście Gdańsku (druk 1056);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska   

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny III w mieście Gdańsku (druk 1046);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska    

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku (druk 1049);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej (druk 1063);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

9) w sprawie zmiany uchwały powierzającej Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień   w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne  o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej (druk 1055);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Leszek Paszkowski – Dyrektor MOSiR    

10) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg (druk 1054);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora ZDiZ

 11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska  z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (druk 1057);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2014 (druk 1058);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 13) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 1068);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 14) w sprawie przyjęcia: „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016” i  szczegółowych programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku wraz ze środkami  przeznaczonymi na  ich  finansowanie (druk 1051);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 15) w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miasta Gdańsk na 2014 rok (druk 1050);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 16) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2013-2017  (druk 1067);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 17) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 1069);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema–  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 18) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 1047);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 19) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do konkursu otwartego nr 02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk 1059);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 20) w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą  w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102 (druk 1060);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 21) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku (druk 1061);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 22) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  (druk 1062);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

 

Metryczka publikacji