Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Upoważnienie do podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska dokumentów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 1221/17
Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska dokumentów dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 48 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia   5 czerwca 1998 r.                o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579, 1948,  zm. 2017 r. poz. 730, 935),                  art. 11 ust. 1, art. 11a, art. 23 ust. 1 i ust. 1 e ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1247,  zm.:  poz. 2260, zm. 2017 r. poz. 820), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Marię Śpiewanowską p.o. Kierownika Referatu Robót Geodezyjnych Wydziału Geodezji, do podpisywania, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa:

1) protokołów z przyjęcia granic nieruchomości, o których mowa w art. 97 ust. 1 a pkt 5  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) protokołów granicznych w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości,  o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie ma zastosowania do postępowań administracyjnych, w których jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.  

 

                                                                                                                          PREZYDENT  MIASTA  GDAŃSKA

 

                                                                                                                          Paweł  Adamowicz

Metryczka publikacji