Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta

Prezydent Miasta Gdańska 

na podstawie Zarządzenia Nr 1989/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz przyjęcia regulaminu jej przyznawania, zmienionego Zarządzeniem Nr 1520/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 1538/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 września 2018 r., oraz Zarządzeniem Nr 1436/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2019 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:

1) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia,

2) stale podnosi kwalifikacje zawodowe,

3) cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,

4) propaguje holistyczne podejście do pacjenta,

5) wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,

6) buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,

7) inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,

8) dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,

9) angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

W 2019 roku odbędzie się XI edycja wręczenia nagród.

Nagroda może być przyznana danemu pracownikowi służby zdrowia tylko jeden raz.

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2) grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,

3) Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2019”, z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ” w Sali Obsługi Mieszkańców (stanowiska od 14 do 17, parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku- Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 października 2019 roku do godz. 16:00 (wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 07 października 2019 roku, do godz. 16:00).

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:

Wzór wniosku zgłoszeniowego (21.87 KB)

Pełna treść Zarządzenia Nr 1989/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz przyjęcia regulaminu jej przyznawania dostępna jest pod linkiem: https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=1989&rok=2017&tytul=&Typ=A&data=&Start=0

Zarządzenie zmieniające Nr 1436/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2019 r. dostępne jest pod linkiem: https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/539114/Zarz%C4%85dzenie-1436_19

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323 68 79 lub adresem e-mail: malgorzata.wrzesinska@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Metryczka publikacji