Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia

9 stycznia 2017r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,

b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku,

c)    Gdańskiego Społecznika Roku

 

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:
 • ma siedzibę i działa na terenie Gdańska,
 • w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.
 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która
  z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 1. Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik Roku”, przyznawane jest osobie fizycznej, do ukończenia przez nią 20 roku życia włącznie, która:
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody
  w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz młodych mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży.

 Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska – minimum 10 osób.

Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska, do ukończenia przez nich 20 roku życia włącznie.

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” należy składać drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany
w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku/ Młodzieżowy Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego,
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2017 roku do godz. 17:00
(wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 1 lutego 2017 roku, do godz. 17:00)

 W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Nagroda im. Lecha Bądkowskiego)

 Nagrody i wyróżnienia w kategoriach nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali tę nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej
i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 67 29 lub adresem: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl.


Do pobrania:

Regulamin nagrody (62 KB)

Wniosek w kategorii Gdańska Organizacja Roku (237.5 KB)

Wniosek w kategorii Gdański Darczyńca Roku (241.5 KB)

Wniosek w kategorii Gdański Społecznik Roku (241.5 KB)

Wniosek w kategorii Młodzieżowy Społecznik Roku (273 KB)

Metryczka publikacji