Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta (edycja XII)

Prezydent Miasta Gdańska

na podstawie: Zarządzenia Nr 1989/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz przyjęcia regulaminu jej przyznawania, zmienionego: Zarządzeniem Nr 1520/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 1538/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 1436/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 1262/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 września 2020 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska

dla pracowników gdańskiej służby zdrowia
za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta

(edycja XII)

 

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:

 1. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia,
 2. stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 3. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 4. propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 5. wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 6. buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 7. inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 8. dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 9. angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nagroda może być przyznana danemu pracownikowi służby zdrowia tylko jeden raz.

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,
 • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać:

 • w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2020”
  z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM) tj.:
 1. ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74,
 2. ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12
 3. ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2

lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 października 2020 roku do godz. 15:00

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) - również do dnia 09 października 2020 roku, do godz. 15:00).

Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:

Wzór wniosku nominacyjnego (31.37 KB)

Zarządzenie Nr 1989/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz przyjęcia regulaminu jej przyznawania

Zarządzenie nr 1262/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz przyjęcia regulaminu jej przyznawania

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323-68-79 lub adresem e-mail: marta.kusmierczyk@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

 

Metryczka publikacji