Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – opłata jednorazowa

Uwaga!

  1. Przypominamy, że właściciel gruntu (były użytkownik wieczysty lub jego następca prawny) może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej zgłosić do Prezydenta Miasta Gdańska zamiar wniesienia jej jednorazowo w wysokości odpowiadającej sumie wszystkich pozostałych do zapłaty opłat rocznych.
  2. Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata w wysokości 95% jeżeli dodatkowo wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska albo Skarbu Państwa z tytułu wcześniejszych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości, opłat rocznych za 2019 r. i 2020r . za przekształcenie prawa użytkowania oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*
  3. Aby uzyskać powyższą bonifikatę należy zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w terminie od 1 do 31 stycznia 2021 r.*
  4. Druk zgłoszenia zamiaru uiszczenia opłaty przekształceniowej w sposób jednorazowy można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakładce "procedury urzędowe" - "nieruchomości"-" Przekształcenie z mocy prawa - opłata jednorazowa - grunty komunalne" lub "Przekształcenie z mocy prawa - opłata jednorazowa - grunty Skarbu Państwa" (w zależności czy wcześniej grunt stanowił własność Gminy Gdańsk czy Skarbu Państwa).

 

Ważne:

Druk wskazany w pkt 4. można wypełnić i  złożyć  osobiście w placówce tut. Organu (ze względu na ograniczenia epidemiologiczne przy wejściach do Urzędu Miejskiego rozmieszczone są wrzutnie do korespondencji ), wysłać go pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), faksem bądź przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Złożenie wniosku za pomocą zwykłej poczty elektronicznej (np. scan), zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego nie jest skuteczne. W takim przypadku, wniosek zostanie bez rozpatrzenia.

 

*- podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta Gdańska  NR III/12/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów;

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2019r. nr NSP-II.7582.7.1.2019 dotyczące określenia warunków udzielania odraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska.

 

Metryczka publikacji