Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy przekształceniowej z 2018 r.

 1. Jakie grunty podlegają przekształceniu

Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe spełniające następujące warunki:

  • są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych,
  • są zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 1. Przekształceniu nie podlegają:
  • grunty zabudowane na cele mieszkaniowe położone na terenie portów i przystani morskich,
  • grunty oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  • w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (np.: magazyny, pawilony handlowe, kioski trwale z gruntem związane) (uwaga: pkt 3 lit. b),
  • w przypadku gdy cudzoziemiec będący użytkownikiem wieczystym gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) nie wystąpi albo nie uzyska pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości (uwaga: pkt 3 lit. a).
 1. Kiedy następuje przekształcenie

Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019r. z poniższymi wyjątkami:

  • w przypadku, gdy użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej), przekształcenie następuje z dniem gdy zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości stało się ostateczne,
  • w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształcenie następuje po wydzieleniu z nieruchomości gruntu spełniającego wymogi gruntu zabudowanego wyłącznie na cele mieszkaniowe z dniem założenia odrębnej księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo wyłączenia z dotychczasowej księgi wieczystej gruntu nie spełniającego wymogów gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe,
  • jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zostanie oddany do użytkowania budynek mieszkalny, przekształcenie następuje z dniem oddania budynku do użytkowania,
  • w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania sądowego o rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe gdzie wydano orzeczenie skutkujące przywróceniem użytkowania wieczystego, przekształcenie następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia,
  • w przypadku gdy przed dniem 1 stycznia 2019r. zawarto umowę o ustanowieniu użytkowania wieczystego lub umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, a wniosek o wpis w księdze wieczystej nie został złożony przed tym dniem przekształcenie następuje z dniem wpisu do księgi wieczystej.
 1. Dokument potwierdzający przekształcenie:
  • W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia termin ten wynosi 4 miesiące od dnia złożenia wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł);
  • W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo wniosku właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu termin wydania zaświadczenia wynosi 30 dni od dnia otrzymania wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł);
  • Jeżeli użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) zaświadczenie jest wydawane w terminie 4 miesięcy od przedstawienia przez cudzoziemca ostatecznego zezwolenia na nabycie nieruchomości;
  • Zaświadczenie zawiera:
  • oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,
  • jeżeli było to wymagane to także oznaczenie i datę wydania zezwolenia dla cudzoziemca na nabycie nieruchomości,
  • informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty i możliwości uiszczenia opłaty jednorazowo;
  • Zaświadczenia doręcza się dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adres wskazany w ewidencji gruntów lub inny adres, na który przed przekształceniem doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie na taki adres zaświadczenia uznaje się za dokonane;
  • Zaświadczenie doręczane jest również do sądu prowadzącego księgę wieczystą. Sąd w oparciu o otrzymane zaświadczenie dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz o obowiązku wnoszenia opłat za przekształcenie.

5. Opłaty za przekształcenie

  • Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela (gminy lub Skarbu Państwa) opłatę która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jeżeli opata roczna z tytułu użytkowania wieczystego została rozłożona na trzy lata to wysokość opłaty przekształceniowej odpowiada wysokości opłaty w trzecim roku po aktualizacji;
  • Opłatę wnosi się przez okres 20 lat w terminie do 31 marca każdego roku.
  • Właściciel gruntu (były użytkownik wieczysty lub jego następca prawny) może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić do Prezydenta Miasta Gdańska zamiar wniesienia jej jednorazowo w wysokości odpowiadającej sumie wszystkich pozostałych do zapłaty opłat rocznych. Prezydent Miasta Gdańska informuje w terminie 14 dni na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej. 

Do pobrania druki wniosków:

Wniosek o jednorazową opłatę za przekształcenie - grunty Gminy (288.24 KB)

Wniosek o jednorazową opłatę za przeksztacenie - grunty SP -lokal mieszk... (439.53 KB)

Wniosek o jednorazową opłatę za przeksztacenie - grunty SP -hala garażow... (426.21 KB)

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

 • 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%
 • 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%
 • 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%

w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%

Przy takim sposobie wnoszenia opłat nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej (uwaga pkt 6);

  • W sytuacji wskazanej w pkt 5 lit. d) właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w każdym czasie wnoszenia opłaty może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty w sposób określony w pkt 5 lit. a) z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat. Będą wówczas miały zastosowanie przepisy o pomocy publicznej (uwaga pkt 6);
  • Jeżeli właściciel gruntu nie zgadza się z wysokością lub okresem wnoszenia opłaty w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia lub informacji o opłacie jednorazowej, może złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość lub okres wnoszenia opłaty, oplata roczna wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Po zakończeniu postępowania administracyjnego w zależności od rozstrzygnięcia zalicza się na poczet przyszłych opłat nadwyżki lub zawiadamia o dopłacie;
  • Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości może wystąpić do Prezydenta Miasta Gdańska o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Jeżeli nabywca nie zgadza się z zawarta w zaświadczeniu informacja o wysokości i okresie wnoszenia opłaty może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji;
  • Opłata może podlegać waloryzacji z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości nie częściej niż raz na 3 lata w oparciu o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściciel nieruchomości (były użytkownik wieczysty lub jego następca prawny) zawiadamiany jest na piśmie;

Opłat nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe gdy:

Wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub uiszczeniu opłaty jednorazowej Prezydent Miasta Gdańska wydaje z urzędu w terminie 30 dni zaświadczenie o wniesieniu opłat które jest podstawą do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu obowiązku wnoszenia opłaty.

 1. Pomoc publiczna
  • Przepisy dotyczące przekształcenia stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych). Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.
  • Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy: 
   • wniosku o udzielenie pomocy, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, ze zm.),
   • wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (sprawozdanie finansowe lub też rozliczenia roczne PIT) za okres 3 ostatnich lat obrotowych (rok bieżący oraz dwa go poprzedzające), sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  • W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis wynoszącego 200.000 EURO, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej;
  • W przypadku wnoszenia opłaty w sposób określony w pkt 5 lit d) przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.
 1. Bonifikaty od opłat

Grunty będące własnością Skarbu Państwa

W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej przewidziana jest zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego NSP – II.7582.7.1.2019 z dnia 28 marca 2019 r. bonifikata w wysokości 95% dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym pod poniższymi warunkami:

  • Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa w stosunku do gruntu objętego przekształceniem:
   • z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
   • z tytułu opłaty wnoszonej każdego roku za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w latach poprzedzających zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
  • Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska w stosunku do gruntu objętego przekształceniem:
   • z tytułu podatku od nieruchomości,
   • z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy wnieść w terminie 1-31 stycznia danego roku. A w przypadku roku 2019 termin ten obejmuje rok 2019 do 31 stycznia 2020 r.
  • Uiszczenie opłaty jednorazowej nastąpi w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji przez Urząd Miejski w Gdańsku
   Ponadto w przypadku nieruchomości podlegających przekształceniu, których właścicielem jest Skarb Państwa za stanowiska postojowe i garaże przewidziane są ustawowe bonifikaty dla osób fizycznych i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej w wysokości:
   • 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
   • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
   • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
   • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
   • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
   • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Grunty będące własnością Gminy Gdańsk

W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest gmina, od opłaty jednorazowej Prezydent Miasta Gdańska dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wyodrębnionych lokali mieszkalnych może udzielić  bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018r.   została udzielona bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 95% pod poniższymi warunkami:

Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska w stosunku do gruntu objętego przekształceniem:

  • z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
  • z tytułu podatku od nieruchomości,
  • z tytułu opłaty wnoszonej każdego roku za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w latach poprzedzających zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej,
  • z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy wnieść w terminie od 1 do 31 stycznia danego roku.

Uiszczenie opłaty jednorazowej nastąpi w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji przez Urząd Miejski w Gdańsku.

8. Dodatkowa informacja telefoniczna 

Gdańskie Centrum Kontaktu: (58) 524 45 00

Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

(58) 323 6228; -528, -230, -530, -8168 (grunty Gminy Miasta Gdańska)

(58) 323 6895; -617, -275, -664 (grunty Skarbu Państwa)

(58) 326 66 63 (Spółdzielnie Mieszkaniowe)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (U.2022.1495 t.j. z dnia 2022.07.15).
  • Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.
Metryczka publikacji