Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Prezydent Miasta Gdańska przedłuża do 15 listopada 2016 r. procedurę składania wniosków o przyznanie Nagrody dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta

Prezydent Miasta Gdańska

przedłuża do 15 listopada 2016 r. procedurę składania wniosków o przyznanie Nagrody dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia
i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1581/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta oraz przyjęcia regulaminu jej przyznawania.

 1. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdańska za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

 2. Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art.2 ust.1  pkt 4, 5,8 i 9 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia  2011 r.
 • pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w  w/w pkt
 • Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

4. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać w szczególności:

 • określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie Nagrody,
 • imię i nazwisko oraz adres kandydata do Nagrody,
 • nazwę placówki, w której jest zatrudniony kandydat wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej,
 • szczegółowy opis osiągnięć kandydata do Nagrody uzasadniających jej przyznanie, w nawiązaniu do § 5 Regulaminu,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego wniosek o przyznanie Nagrody.

5. Wnioski w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia – edycja 2016” należy składać na formularzu  stanowiącym  załącznik nr 2 do zarządzenia, dostępnym na stronie www.gdansk.pl/komunikaty, w  Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, stanowiska od 14 do 17 (parter) lub przesłać pocztą  na adres Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

do 15 listopada 2016 roku.  Koperta winna być opatrzona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”.

Elektroniczną wersję wniosku należy wysłać na adres: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl.  W wypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Gdańska.

6. Wnioski złożone po terminie lub nie spełniające wymogów, o których mowa w pkt.  3 i 4 pozostaną bez rozpatrzenia.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (195.86 KB)
 2. Regulamin przyznania nagrody (216.94 KB)
 3. Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie Nagrody (62 KB)
Metryczka publikacji