Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, znajdującej się w Gdańsku obejmującej działkę nr 10/280 o powierzchni 3.95

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca l990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446,1579,1948) art. 37 ust. 4,  art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 poz.2147,2260)  , Zarządzenia Nr 103/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków oddawania nieruchomości gruntowych niezabudowanych w użytkowanie, będących własnością Gminy Miasta Gdańska, z przeznaczeniem na cele oświatowe oraz Zarządzenia Nr 245/l7 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w odpłatne użytkowanie w trybie przetargowym w celu budowy
i prowadzenia placówki oświatowej
.

Miasto zamierza oddać w odpłatne użytkowanie nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, znajdującą się w Gdańsku w obrębie 0074 działka nr 10/280 o powierzchni 3.959 m2 zapisaną w księdze wieczystej GD1G/00045961/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie publicznej szkoły podstawowej na minimum 12 oddziałów. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Unruga w mieście Gdańsku, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/282/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 r.  (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 2487) w/w działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 002-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zawierającej zabudowę mieszkaniową ekstensywną
i usługi oświaty, sportu i zdrowia.

1.      Przetarg pisemny nieograniczony jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty ( D.U.2016.poz.1943 z póź. zmianami). Celem przetargu jest wyłonienie podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej), który na przedmiotowej nieruchomości wybuduje obiekt przeznaczony na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej na minimum 12 oddziałów , jedocześnie wyrazi wolę poprowadzenia takiej szkoły zgodnie z zapisami art.58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a od 1 września 2017 roku na zasadach określonych w art.88 ust.4 ustawy prawo oświatowe.

2.      Wartość przedmiotowego gruntu wynosi 1 651, 000 zł (słownie złotych: jeden milion-sześćset-pięćdziesiąt-jeden tysięcy 00/100) zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

3.      Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wynosi 0,25% wartości, tj. 4 127,50 zł (słownie złotych: cztery tysiące-sto-dwadzieścia-siedem 50/100), powiększona o 23% podatek VAT, i będzie płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

3.1  Ponadto użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntu, stanowiących 0,3% jego wartości, tj. 4 953,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące-dziewięćset-pięćdziesiąt-trzy 00/100), powiększonych
o podatek VAT, przy czym wysokość opłaty rocznej podlega corocznie waloryzacji przy zastosowaniu średniorocznych wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni lub wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za rok poprzedni, o ile w tym samym okresie opłaty nie uległy aktualizacji w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Opłaty roczne będą płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

3.2         W przypadku zmiany wartości rynkowej nieruchomości, ustalona stawka opłaty rocznej może być liczona od aktualnej w tym czasie wartości nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3.3         Po wybudowaniu budynku i rozpoczęciu prowadzenia w nim działalności oświatowej – publicznej szkoły podstawowej, użytkownik będzie zwolniony
z obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntu, zgodnie
z treścią art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami). Warunkiem zwolnienia z opłat rocznych jest wykorzystywanie nieruchomości na działalność oświatową oraz pełnienie przez użytkownika funkcji organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową. Zwolnienie z opłat rocznych następować będzie corocznie na podstawie opinii Wydziału Rozwoju Społecznego, przy czym zwolnienie to zaczyna obowiązywać od roku kalendarzowego, następującego po dacie rozpoczęcia prowadzenia działalności oświatowej w nowo wybudowanym obiekcie.

3.4         Wolne od opłat rocznych z tytułu użytkowania są budynki, budowle i inne urządzenia, które zostały wybudowane przez użytkownika, zgodnie z celem umowy oddania nieruchomości w użytkowanie, w okresie trwania tej umowy.

3.5         Przedmiotowa nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania może służyć jako zabezpieczenie kredytów i innych zobowiązań jedynie za zgodą Prezydenta Miasta Gdańska wyrażoną w oparciu o przepisy prawa i stosowną uchwałę Rady Miasta Gdańska (obecnie Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XLVI/1014/13 z 28 listopada 2013 roku.

4.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej treści w poufności pod rygorem nieważności, którą należy oznaczyć napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w odpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przy ul. Porębskiego z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie publicznej szkoły podstawowej na minimum 12 oddziałów”.

5.      W przypadku osoby fizycznej oferta winna zawierać:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli taką działalność prowadzi, zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, jeśli takie prowadzi, zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie, że sąd nie orzekł prawomocnie o zakazie prowadzenia działalności oświatowej, PESEL, REGON, NIP itp.

6.      W przypadku osoby prawnej oferta winna zawierać : nazwę i siedzibę, adres działalności gospodarczej, jeżeli jest inny, niż adres siedziby, odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (w przypadku prowadzenia), oświadczenie, że sąd nie orzekł prawomocnie o zakazie prowadzenia działalności oświatowej, REGON, NIP itp.

7.      Do oferty należy dołączyć:

7.1  Opis infrastruktury do realizacji zadania.

7.2  Koncepcję funkcjonowania placówki oświatowej.

7.3  Harmonogram prac inwestycyjnych z podziałem na okresy półroczne.

7.4  Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w prowadzeniu placówek oświatowych i rekomendacje, w tym – aktualną opinię kuratora oświaty właściwego terytorialnie dla prowadzonych placówek wynikającą z nadzoru pedagogicznego.

7.5  Dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową oferenta i jego zdolność kredytową wskazujące na posiadanie lub zapewnienie środków finansowych odpowiednich do realizacji inwestycji na nieruchomości, w szczególności – bilans zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy lub sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 kwartały przez ogłoszeniem przetargu, a także - aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo urząd skarbowy i zakład ubezpieczeń społecznych o nie zaleganiu ze składkami i podatkami, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem złożenia wniosku.

7.6  Oświadczenie, że wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

7.7  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez  zastrzeżeń.

7.8  Zgodę współmałżonka w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna.

7.9  Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zwrotu dotacji oświatowych
w przypadku prowadzonych przez oferenta szkół publicznych
lub niepublicznych.

8.    Przetarg odbędzie się, jeśli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

9.    Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Gdańska.

9.1.       Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą
na podstawie następujących kryteriów:

a)      opis infrastruktury do realizacji zadania - do 30 pkt,

b)     oferta dydaktyczno -  wychowawcza - do 20 pkt,

c)      wielkość placówki (liczba uczniów) - do 20 pkt,

d)     termin realizacji inwestycji - do 20 pkt,

e)      doświadczenie oferenta w prowadzeniu placówek oświatowych
i rekomendacje - do 10 pkt.

9.2.       Komisja przetargowa wyłania przyszłego użytkownika na podstawie największej liczby przyznanych punktów.

9.3.       Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Załącznikami do protokołu są:

a) oferty o oddanie nieruchomości w użytkowanie,

b) imienny skład komisji i lista obecności.

9.4.       Przetarg uznaje się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

9.5.       Komisja przetargowa ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty
i bez podania przyczyny.

10.  Umowę użytkowania nieruchomości, określającą szczegółowe uprawnienia i obowiązki stron, sporządza się w formie aktu notarialnego i zawiera z oferentem wybranym w przetargu na okres do lat 4 z gwarancją przedłużenia na okres nie dłuższy, niż lat 50, jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana w terminie. Z wzorem umowy można zapoznać się w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego, III piętro, pok. 331.

10.1.   Zawarcie umowy użytkowania w formie aktu notarialnego powinno nastąpić najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podpisania przez strony protokołu uzgodnień, zwierającego warunki użytkowania nieruchomości. Jeżeli strona przejmująca (oferent wybrany w przetargu) nie stawi się w wyznaczonym terminie podpisania aktu, Gmina Miasta Gdańska może odstąpić od zawarcia umowy.

11.  Ustala się następujące okresy zabudowy nieruchomości, liczone od daty zawarcia umowy:

a)   1 rok na rozpoczęcie budowy,

b)   3 lata na zakończenie budowy,

przy czym  rozpoczęcie działalności w obiekcie przyjętym do użytkowania następuje w kolejnym roku szkolnym po zakończeniu budowy. Gmina zastrzega sobie w treści   umowy prawo do nałożenia na użytkownika kary umownej w wysokości 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) miesięcznie w razie niedotrzymania przez niego terminów budowy zawartych w harmonogramie prac inwestycyjnych załączonym do oferty.

11.1  Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania, prawo do nakładów poczynionych przez użytkownika przechodzi na rzecz Gminy Miasta Gdańska bez obowiązku zaspokojenia roszczeń z tytułu odszkodowania lub zwrotu ich równowartości.

12.       Oferty składać można w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 (parter, sala obsługi mieszkańców, stanowiska nr l4-17), w godzinach pracy Urzędu. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

13.       Termin składania ofert upływa z dniem 8 maja 2017 roku.

14.       Otwarcie ofert  tj. część jawna nastąpi w dniu 10 maja 2017 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego Wydział Rozwoju Społecznego ul. Kartuska 5; III piętro pokój 305.

15.       Oceny złożonych ofert w części niejawnej dokona powołana przez Prezydenta odrębnym zarządzeniem komisja konkursowa ds. opiniowania ofert.

16.       Przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu. Informacja o wyniku przetargu zostanie również ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

17.       Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawach przedmiotowego przetargu jest pani Bogumiła Bieniasz - kierownik Referatu Edukacji  i Wychowania Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku, tel. 58 323 67 56 ; mail bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl oraz pani Anna Przybyszewska –inspektor Referatu Edukacji i Wychowania Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku, tel. 58 323 67 67; anna.przybyszewska@gdansk.gda.pl

 

 

 

Metryczka publikacji