Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Zgodnie z częścią XIV Załącznika Nr 1 do Zarządzenia  Nr 1731/17 Prezydenta  Miasta Gdańska z dnia 22 września 2017 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała nr XXXIII/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r.) informuję o jego rozstrzygnięciu.

 Szczegółowe wyniki rozstrzygnięcia konkursu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

 Rozstrzygnięcie zostanie opublikowane:

a)   w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska,

b)   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

c)   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 Informuję jednocześnie o sposobie odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu.

1. Oferentom przysługuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu.

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG, w terminie trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie należy złożyć w siedzibie Ogłaszającego: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców, stanowisko: 14 – 17 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 – 803 Gdańsk - w tym przypadku, o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

3. Odwołanie będzie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż przed publikacją ostatecznych wyników konkursu.

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie konkursu - szczepiania przeciw grypie (604.66 KB)
  2. Załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie konkursu - choroby przewlekłe (668.14 KB)
Metryczka publikacji