Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Od 1 października 2016 r. bilety łączone całkowicie zastępują kolejowo - komunalne bilety metropolitalne

Od 1 października 2016 r. ofertę miesięcznych wspólnych biletów przeznaczonych dla osób, które re­alizując przejazdy na terenie naszej metropolii, korzystają z pociągów oraz z komunalnych autobusów, tram­wajów i trolejbusów stanowić będą wyłącznie bilety łączone. 30 września 2016 r. będzie ostatnim dniem sprzedaży me­tropolitalnego kolejowo-komunalne­go biletu wszystkich organizatorów za 240 zł. W rezultacie według taryfy normalnej ofertę wspólnych biletów będą stanowić, aktualnie będące już w sprzedaży, bilety łączone za:

  • 140 zł (70 zł bilet kolejowy + 70 zł bilet metropolitalny) „na Gdańsk i Sopot” lub „na Gdynię i Sopot”,
  • 200 zł (124 zł bilet kolejowy + 76 zł bilet metropolitalny) ważny w części kolejowej na całym obszarze MZKZG, a w części komunalnej w sieci jednego organizatora,
  • 220 zł (124 zł bilet kolejowy + 96 zł bilet metropolitalny) ważny w części kolejowej na całym obszarze MZKZG, a w części komunalnej w sieci wszystkich organizatorów.

Bilety łączone są biletami mie­sięcznymi – w rozumieniu przepisów kolejowych. Można je kupić zarówno na miesiąc kalendarzowy np. od 1 do 31 października, jak i na miesiąc, wskazując dowolną początkową datę jego ważności np. od 8 października do 7 listopada. Oznacza to, że bilet bę­dzie ważny w lutym bądź na przeło­mie lutego i marca - 28 dni (a w roku przestępnym 29 dni), w marcu bądź na przełomie marca i kwietnia - 31 dni, a w kwietniu bądź na przełomie kwietnia i maja 30 dni.

Bilet „na Gdańsk i Sopot” lub „na Gdynię i Sopot”

Bilet ten uprawnia do przejaz­dów w granicach administracyjnych Gdańska i Sopotu lub Gdyni i Sopotu pociągami PKP Szybkiej Kolei Miej­skiej w Trójmieście (w tym na linii PKM) oraz Przewozów Regional­nych. Ponadto na terenie Sopotu moż­na korzystać z pojazdów gdańskiej i gdyńskiej komunikacji miejskiej, zarówno na podstawie biletu ważnego w Gdańsku i Sopocie, jak i Gdyni i Sopocie. Przy tej okazji warto zwró­cić uwagę, że także bilety miesięcz­ne, 30-dniowe i semestralne ważne wyłącznie w Sopocie, umożliwiają na terenie tego miasta korzystanie zarówno z gdańskich autobusów, jak i gdyńskich autobusów i trolejbusów.

Bilet ważny w części kolejo­wej na całym obszarze MZKZG i w części komunalnej w sieci jed­nego organizatora

Bilet kolejowy wchodzący w skład biletu łączonego umożliwia przejazdy na obszarze MZKZG pociągami PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie­ście (w tym na linii PKM) oraz po­ciągami Przewozów Regionalnych. Bilet ten w części komunalnej jest natomiast ważny w sieci jednego z or­ganizatorów – Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku lub Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni lub Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp z o.o.

Bilet ważny w części kolejo­wej na całym obszarze MZKZG i w części komunalnej w sieciach wszystkich organizatorów

Bilet kolejowy wchodzący w skład biletu łączonego umożliwia przejazdy na obszarze MZKZG pociągami PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie­ście (w tym na linii PKM) oraz pocią­gami Przewozów Regionalnych. Bilet ten w części komunalnej jest ważny w sieciach wszystkich organizatorów, tj. ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo.

Sprzedaż i nośniki biletów łą­czonych

W celu zakupu biletu łączonego należy udać się do kasy, która sprze­daje jednocześnie bilety kolejowe i metropolitalne, bowiem bilet łączo­ny składa się z dwóch sprzedawanych jednocześnie biletów miesięcznych: kolejowego w formie papierowej i metropolitalnego w formie elektronicznej zapisywanego na karcie miejskiej. Bilety łączone można także kupować za pośrednictwem internetu. W tym przypadku zarówno bilet ko­lejowy, jak i metropolitalny zostanie zapisany w formie elektronicznej na karcie miejskiej.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych

Kupując bilet łączony można ko­rzystać z ulg na przejazdy. Wymiar ulgi i to, czy ona nam przysługuje wynika z przepisów odnoszących się odpowiednio do transportu kolejowe­go i komunalnego. Możliwe jest także wystąpienie sytuacji, w której dana osoba np. nauczyciel będzie mógł kupić bilet kolejowy z 37% ulgą, a bilet metropolitalny według taryfy normalnej. Oczywiście możliwa jest także sytuacja odwrotna, co oznacza, że np. emeryt kupi pełnopłatny bi­let kolejowy, a skorzysta z 50% ulgi przy zakupie biletu metropolitalnego MZKZG.

Do pobrania:

1) Taryfa bilety MZKZG (3.64 MB)

2) Taryfa bilety łączone (4.07 MB)

Metryczka publikacji