Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE - „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”

WOJEWODA POMORSKI

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz.U. Nr 26 poz. 133  z 2010r. z późniejszymi zmianami),

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w 21.05.2012r. (data wpływu 22.05.2012r.) PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.,  ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Zejera, URS Polska Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa,  wszczęte zostało postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia  pozwolenia na budowę dla inwestycji:

„Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” na działkach nr: 10, 27/3, 27/13, 27/4, 27/6, 27/8, 27/9, 27/10, 36/5, 36/4, 60/5, 60/4, 124/4, 124/3, 124/5 obręb 080 i 5/2 obręb 098 w Gdańsku.      

             Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej  sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

           Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, a z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu -  pokój nr 366, III piętro, w godzinach od 9.00 do 14.00 ( tel. 58-30-77-151).

Gdańsk, 2012-05-31

Metryczka publikacji