Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE - Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" ZADANIE 2 - Budowa infrastruktury towarzyszącej - Kiełpinek

WOJEWODA POMORSKI

WI-II.7840.220d.2012.IR

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz.U.Nr 26 poz. 133  z 2010 r. z późniejszymi zmianami),

                                            PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 14.05.2012r. na wniosek  Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. reprezentowanej przez Pana Łukasza Stepniowskiego, Transprojekt Gdańsk, Spółka z o.o.

wszczęte zostało postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia  pozwolenia na budowę dla inwestycji:

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" ZADANIE 2 - Budowa infrastruktury towarzyszącej - Kiełpinek zlokalizowanej w województwie pomorskim powiat m. Gdańsk  gmina Miasto Gdańsk.

 

L.p.

GMINA

OBRĘB

DZIAŁKA

  1.  

Miasto Gdańsk

0036

390/4

  1.  

Miasto Gdańsk

0036

390/5

  1.  

Miasto Gdańsk

0036

412/17

  1.  

Miasto Gdańsk

0036

413/3

  1.  

Miasto Gdańsk

0036

413/5

  1.  

Miasto Gdańsk

0036

417/6

 

             Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej  sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

           Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, a z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu -  pokój nr 349, III piętro, w godzinach od 9.00 do 14.00 ( tel. 58-30-77-353).

 

 

Gdańsk,2012-05-17

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

Tablica ogłoszeń i strona internetowa PUW w Gdańsku,

tablica ogłoszeń i strona internetowa Miasta Gdańska,

strona internetowa „EKOPORTAL”

z up. Wojewody Pomorskiego

arch. Adam Madejski

Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

Metryczka publikacji