Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE - Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" ZADANIE 1C - Przebudowa układu torowego linii Nr 201 na odcinku od km 184,400 do km 188,100

WOJEWODA POMORSKI

WI-II.7840.1.213e.2012.IR

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz.U.Nr 26 poz. 133  z 2010 r. z późniejszymi zmianami),

                                            PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 22.05.2012r. na wniosek  Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. reprezentowanej przez Pana Łukasza Stepnowskiego, Transprojekt Gdański, Spółka z o.o.

wszczęte zostało postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia  pozwolenia na budowę dla inwestycji:

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" ZADANIE 1C - Przebudowa układu torowego linii Nr 201 na odcinku od km 184,400 do km 188,100 zlokalizowanej w województwie pomorskim powiat m. Gdańsk gmina Miasto Gdańsk oraz powiat kartuski gmina Żukowo.

L.p.

GMINA

OBRĘB

DZIAŁKA

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

38

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

33

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

43

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

44

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

45

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

48

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

49

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

50

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

51

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

52

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

55

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

56

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

58

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

60

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

61

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

62

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

63/1

 1.  

Żukowo

Rębiechowo

64

 1.  

Żukowo

Barniewice

285

 1.  

Żukowo

Barniewice

261

 1.  

Żukowo

Barniewice

258

 1.  

Żukowo

Barniewice

260

 1.  

Żukowo

Barniewice

288/4

 1.  

Żukowo

Barniewice

259/2

 1.  

Żukowo

Barniewice

242/2

 1.  

Miasto Gdańsk

0002

213

 1.  

Miasto Gdańsk

0002

210

 1.  

Miasto Gdańsk

0002

95

 1.  

Miasto Gdańsk

0002

94

 1.  

Miasto Gdańsk

0002

66/4

 

             Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej  sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

           Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, a z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu -  pokój nr 349, III piętro, w godzinach od 9.00 do 14.00 ( tel. 58-30-77-353).

Gdańsk,2012-05-23

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

Tablica ogłoszeń i strona internetowa PUW w Gdańsku,

tablica ogłoszeń i strona internetowa Miasta Gdańska,

strona internetowa „EKOPORTAL”

z up. Wojewody Pomorskiego

arch. Andrzej Kondracki

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Metryczka publikacji