Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Nabór IV edycji Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza w obszarze działań na rzecz praw człowieka w Gdańsku

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 731/21

z dnia 24 maja 2021 r.
zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania Wniosków Nominacyjnych o przyznanie
IV edycji Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

w obszarze działań na rzecz praw człowieka w Gdańsku.

 

 UWAGA: termin zgłoszeń nominacji do nagrody upływa w dniu 11 czerwca 2021 roku o godz. 15.00.

 

Mając na względzie chęć uhonorowania postaw, które przyczyniają się do krzewienia idei równości i różnorodności oraz:

1) zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a przede wszystkim to, że „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”, a także, iż „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”, oraz

2) świadomość, że osoby mieszkające w Gdańsku są otwarte, odpowiedzialne za swoje miasto oraz dumne ze swojej tożsamości i wielokulturowego dziedzictwa, a Gdańsk jest miejscem przyjaznym, gdzie każda osoba może znaleźć swój dom, czuć się bezpiecznie i być szanowaną,

3) pragnienie docenienia wkładu Pawła Adamowicza w budowanie miasta otwartego dla wszystkich oraz jego wyjątkowego zaangażowania w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w  Gdańsku, ustanawia się Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza.

 

Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza przyznawana jest osobom fizycznym za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem, tj. 2020, w obszarze:

1) kreowania nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,

2) codziennej wytężonej pracy na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,

3) za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

 

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska, po zebraniu co najmniej 2 rekomendacji od grup

nieformalnych lub podmiotów, uwiarygadniających dokonania osoby nominowanej i ich znaczenie dla społeczności Gdańska.

Kandydaturę do Nagrody należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie 11 czerwca 2021 roku o godz. 15.00.

 

ZARZĄDZNIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA NR 731/21 Z DNIA 24 MAJA 2021 

 

Wnioski do Nagrody należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z załącznikami z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości – Wydział Rozwoju Społecznego” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ” ORAZ drogą elektroniczną na adres: grrt@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku edytowalnym, bez załączników), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wersję papierową należy złożyć w:

1) Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,

2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

 

Do pobrania: 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA NR 731/21 Z DNIA 24 MAJA 2021

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 731_21 Regulamin Gdańskiej Nagrody Równości (221.72 KB)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 731_21 Wniosek Nominacyjny do Gdańskiej Nagrody równości (19.15 KB)

 

Metryczka publikacji