Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

MAŁE GRANTY - ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym

MAŁE GRANTY z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339, 1777) oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie wsparcia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1)    wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2)    zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3)    łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Informujemy, że 10 maja 2016 roku weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym należy składać na formularzu załączonym poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z nowym wzorem formularza.

Do pobrania:

Formularz oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym (86 KB)

W celu usprawnienia procesu oceny i wyboru wniosków, uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

1)    w rozdziale I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie, pkt. 3. Rodzaj zadania publicznego należy wpisać: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wybrać i wpisać tytuł jednego z poniższych zadań ogłoszonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016:

1. realizacja działań artystycznych i kulturalnych aktywizujących mieszkańców lub grupy zagrożone wykluczeniem (warsztaty, plenery, spotkania sąsiedzkie, konkursy, projekcje) w dzielnicach o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej, w szczególności w dzielnicach nieobjętych działalnością miejskich instytucji kultury;

2. realizacja projektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych;

3. realizacja projektów kulturalnych w ramach Święta Miasta w dniach 28-29 maja 2016 r. oraz projektów związanych z 40. rocznicą zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej między Gdańskiem a Bremą;

4. realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze.

2)    W kosztorysie zadania (IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego) w piątej kolumnie tabeli (do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) należy określić, z którego z podanych źródeł pochodzi dany koszt poprzez dodanie w nawiasie odpowiednio: „(środki finansowe własne)”, „(środki z innych źródeł)”, „(wkład osobowy)”, „(wkład rzeczowy)”.

Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile NIE jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo). Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej (nieuiszczenie stanowi wykroczenie skarbowe) Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Wysokość dostępnych środków: 0 zł.

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków.

Suma finansowych środków własnych oraz środków finansowych z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, musi wynosić co najmniej 1% finansowej wartości projektu (stanowiącej różnicę kosztu całkowitego pomniejszonego o wartość wkładu osobowego i rzeczowego).

Przez koszty finansowane ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, rozumie się m.in.: wszystkie środki finansowe otrzymane przez Oferenta na realizację zadania z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa, lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), od innych podmiotów oraz osób trzecich, środki pozyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw, składek, darowizn, bądź środki wypracowane przez organizację, które zostały przeznaczone na realizację danego projektu.

Przez osobowy wkład własny rozumie się:

a)    pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań;

b)    pracę społeczną członków Oferenta udokumentowaną oświadczeniami o wykonaniu powierzonych zadań.

Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego, Oferent bierze pod uwagę charakter czynności powierzonych wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych czynności oraz koszty, jakie musiałby ponieść zatrudniając odpłatny personel.

W kosztorysie oferty poszczególne czynności wykonywane przez jedną osobę nie mogą być częściowo finansowane z dotacji lub środków finansowych własnych, z innych źródeł (w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego), a częściowo wykonywane w ramach pracy społecznej członków lub świadczeń wolontariuszy.

W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty poniesione przez Oferenta w trakcie realizacji projektu, zapisane w jego księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.). Koszty kwalifikowane to:

a)            koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu (np. wynagrodzenia artystów, uczestniczącego w projekcie personelu, koszty związane z organizacją wydarzeń artystycznych w ramach projektu);

b)            koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu;

c)            koszty publikacji i promocji;

d)            koszty zakupionego do celów realizacji projektu wyposażenia;

e)            koszty pokryte z wkładu osobowego – rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej organizacji.

Koszty niekwalifikowane to:

a)            koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);

b)            fundusze rezerwowe (rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań), długi, odsetki od długów, długi nieściągalne;

c)            produkcja materiałów i publikacji w celu osiągnięcia zysku (dotyczy m.in. publikacji wydawnictw);

d)            wkład rzeczowy;

e)            podatek VAT (wyjątek: organizacja oświadczy, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT);

f)             koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji projektu;

g)            wydatki związane z projektem, poniesione przez organizatora przed i po określonym w umowie terminie realizacji zadania;

h)            zakup środka trwałego oraz wydatki inwestycyjne.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

a)            realizację projektu dofinansowanego w innym konkursie grantowym organizowanym przez Miasto Gdańsk lub który uzyskał finansowanie z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;

b)            zakup nieruchomości;

c)            wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych [podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych art. 3 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, Dz .U. z 2014 r. poz. 768, 1100, Dz. U. z 2015 r. poz. 4, 1166, 1333) oraz art. 16 a ust.1 w związku z art. 16 d ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138, 1146, 1328, 1457, 1563, 1662, Dz. U. z 2015 r. poz. 73, Dz. U. z 1999 r. Nr 95, poz. 1101, Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 1166, 1348)];

d)            finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

e)            działalność polityczną lub religijną.

Dofinansowanie zadania będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego złożonego na nowym uproszczonym wniosku, należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:

Formularz sprawozdania realizacji zadania publicznego (78 KB)

W rozdziale III. Sprawozdania (zestawienie wydatków) w 2. kolumnie tabeli (nazwa wydatku) należy przy każdym wydatku podać w nawiasie, której pozycji zawartej w kalkulacji kosztów w ofercie (rodzaj kosztu) on dotyczy.

Informacja: Lilianna Iglińska, tel.: 58 323 65 51, e-mail: lilianna.iglinska@gdansk.gda.pl;

Milena Rudzińska, tel.: 58 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji