Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

MAŁE GRANTY 2018 - dofinansowanie ofert w trybie pozakonkursowym

MAŁE GRANTY - ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,

Biuro Prezydenta ds. Kultury może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury powołuje 3-osobowy zespół, który w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego biorąc pod uwagę:

a) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,

b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,

c) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego,

d) czy w budżecie Biura Prezydenta ds. Kultury są zabezpieczone środki finansowe w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,

e) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Do pobrania:

formularz oferty (31.69 KB)

Oferty należy składać:

1) pocztą na adres:

Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku

Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk

2) lub osobiście w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala obsługi mieszkańców

 

W celu usprawnienia procesu oceny i wyboru wniosków, uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

1. W rozdziale I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie, pkt. 3. Rodzaj zadania publicznego należy wpisać: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wybrać i wpisać tytuł jednego z poniższych zadań ogłoszonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018:

1) realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze, aktywizujących mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym lub integrujących imigrantów, w szczególności w dzielnicach o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej;
2) realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze;
3) realizacja działań artystycznych i kulturalnych w przestrzeni publicznej Gdańska poprawiających jej atrakcyjność, jakość i użyteczność;
4) realizacja projektów mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, w szczególności nawiązujących do:

a)       idei wolności, solidarności i otwartości;

b)       100. rocznicy odzyskania niepodległości;

c)       twórczości i postaci Hansa Memlinga;

d)       twórczości i postaci Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa.

2. W kosztorysie zadania (IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego) w piątej kolumnie tabeli (do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) należy określić, z którego z podanych źródeł pochodzi dany koszt poprzez dodanie w nawiasie odpowiednio: „(środki finansowe własne)”, „(środki z innych źródeł)”, „(wkład osobowy)”, „(wkład rzeczowy)”.

3. W kosztorysie zadania (IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego) w piątej kolumnie tabeli (do poniesienia z dotacji,ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) należy określić poprzez dodanie w nawiasie, zakres merytoryczny działania, którego realizację Oferent powierza podmiotowi niebędącemu stroną umowy (podmiotowi prawnemu, osobie prowadzącej działalność gospodarczą, itp.). Np.: w przypadku realizacji warsztatów, podmiotem prawnym jest specjalista, który prowadzi działalność gospodarczą i nie jest zatrudniony na umowę zlecenie/dzieło.

Do oferty należy dołączyć aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile NIE jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo). Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej (nieuiszczenie stanowi wykroczenie skarbowe) Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Wysokość dostępnych środków: 467 zł.

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków.

Suma finansowych środków własnych oraz środków finansowych z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, musi wynosić co najmniej 1% finansowej wartości projektu (stanowiącej różnicę kosztu całkowitego pomniejszonego o wartość wkładu osobowego i rzeczowego).

Przez koszty finansowane ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, rozumie się m.in.: wszystkie środki finansowe otrzymane przez Oferenta na realizację zadania z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa, lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), od innych podmiotów oraz osób trzecich, środki pozyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw, składek, darowizn, bądź środki wypracowane przez organizację, które zostały przeznaczone na realizację danego projektu.

Przez wkład osobowy rozumie się:

a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań;

b) pracę społeczną członków Oferenta udokumentowaną oświadczeniami o wykonaniu powierzonych zadań.

Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego, Oferent bierze pod uwagę charakter czynności powierzonych wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych czynności oraz koszty, jakie musiałby ponieść zatrudniając odpłatny personel.

W kosztorysie oferty poszczególne czynności wykonywane przez jedną osobę nie mogą być częściowo finansowane z dotacji lub środków finansowych własnych, z innych źródeł (w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego), a częściowo wykonywane w ramach pracy społecznej członków lub świadczeń wolontariuszy.

Przez wkład rzeczowy rozumie się m.in.:

a) nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenie, etc.;
b) zasób udostępniony lub usługa świadczona na rzecz Oferenta przez inny podmiot nieodpłatnie, planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.

W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty poniesione przez Oferenta w trakcie realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane to:

a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu (np. wynagrodzenia artystów, uczestniczącego w projekcie personelu, koszty związane z organizacją wydarzeń artystycznych w ramach projektu);

b) koszty publikacji i promocji;

c) koszty zakupionego do celów realizacji projektu wyposażenia;

d) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu;

e) koszty pokryte z wkładu osobowego – rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej organizacji;

f) koszty pokryte z wkładu rzeczowego.

Koszty niekwalifikowane to:

a) koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);

b) fundusze rezerwowe (rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań), długi, odsetki od długów, długi nieściągalne;

c) produkcja materiałów i publikacji w celu osiągnięcia zysku (dotyczy m.in. publikacji wydawnictw);

d) podatek VAT (wyjątek: organizacja oświadczy, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT);

e) koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji projektu;

f) wydatki związane z projektem, poniesione przez organizatora przed i po określonym w umowie terminie poniesienia wydatków;

Dotacje nie mogą być udzielone na:

a) realizację projektu dofinansowanego w innym konkursie grantowym organizowanym przez Miasto Gdańsk lub który uzyskał finansowanie z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;

b) zakup nieruchomości;

c) wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych [podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych art. 3 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, Dz .U. z 2014 r. poz. 768, 1100, Dz. U. z 2015 r. poz. 4, 1166, 1333) oraz art. 16 a ust.1 w związku z art. 16 d ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915, 1138, 1146, 1328, 1457, 1563, 1662, Dz. U. z 2015 r. poz. 73, Dz. U. z 1999 r. Nr 95, poz. 1101, Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 1166, 1348)];

d) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

e) działalność polityczną lub religijną.

Dofinansowanie zadania będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego złożonego na nowym uproszczonym wniosku, należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:

formularz sprawozdania (78 KB)

W rozdziale III. Sprawozdania (zestawienie wydatków) w 2. kolumnie tabeli (nazwa wydatku) należy przy każdym wydatku podać w nawiasie, której pozycji zawartej w kalkulacji kosztów w ofercie (rodzaj kosztu) on dotyczy.

Informacja:

- w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda, pok. 155, tel. (58) 323 65 17,

- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. (58) 323 61 24.

Metryczka publikacji