LV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 czerwca 2014r.

LV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (154 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LV sesji Rady Miasta Gdańska  w dniu 26 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy  regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Gdańsk 2030. Strategia Rozwoju Miasta”przedst. Katarzyna Drozd-Wiśniewska – p.o. Z-ca Dyr. Wydziału Polityki Gospodarczej;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska za rok 2013;

- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 rok (druk 1289);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

   Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – Teresa Blacharska–Skarbnik Miasta Gdańska

- Uchwała Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska  za 2013 r.  – ref. Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-  Głosowanie;

 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2013 (druk 1296);

                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Nr 2/2014 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2013 – ref. Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Dyskusja;

- Głosowanie;

7. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1317);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1318);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście  w mieście Gdańsku (druk 1291);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku (druk 1292);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście - rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki w mieście Gdańsku (druk 1293);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej i Biologicznej w mieście Gdańsku (druk 1295);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i J. Giedroycia w mieście Gdańsku  (druk 1297);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga   w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku (druk 1298);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Piecki- Migowo rejon ulicy Królewskie Wzgórze w mieście Gdańsku (druk 1300);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku  (druk 1311);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny  Kolonia Abegga w mieście Gdańsku (druk 1294);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wyspa Sobieszewska - rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej   w mieście Gdańsku (druk 1312);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13) w sprawie opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o ustanowieniu Planu ochrony rezerwatu przyrody „Źródliska w Dolinie Ewy” (druk 1313);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

14) w sprawie nadania nazwy (Skwer im. Anny Walentynowicz) (druk 1301);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

15) w sprawie nadania nazwy (Rondo Ofiar Katynia) (druk 1302);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

16) w sprawie wzniesienia Pomnika Antoniego Browarczyka i ofiar stanu wojennego w Polsce (druk 1314);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz –Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

17) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 76.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie  pn.: Budowa skansenu archeologicznego ”Piwnica Romańska” przy Placu Dominikańskim w Gdańsku (druk 1299);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski– Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

18) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów (druk 1316);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Joanna Pińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

19) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/501/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk  a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych  w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 1303);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej  o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku (druk 1290);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Ewa Wołczak – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

21) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (druk 1309);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

22) w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku (druk 1310);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2014 (druk 1315);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

24) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk od Miasta Sopot zadania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkujących  w Mieście Sopot do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (druk 1308);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

25) w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2014 r. (druk 1353);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

26) w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego Nr 72 o Profilu Terapeutycznym i nadania aktu założycielskiego (druk 1304);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

27) w sprawie utworzenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 (druk 1307);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

28) w sprawie włączenia XXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 (druk 1305);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

29)  w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 (druk 1306);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

30) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku (druk 1356);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

31) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Gdańsku (druk 1357);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

10. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                              Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji