Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konkurs 2016- pt:"Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska "

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska", w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs 2016- pt:"Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska "( nie otwierać) w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2016r, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12- sala obsługi mieszkańców, Zespół Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów, ZOM przy ul. Wilanowskiej.

Załączniki do pobrania n/w znajdują się na stronach internetowych miasta Gdańska - www.gdansk.pl i www.bip.pl oraz na stronie organizacji pozarządowych "Konkursy".

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 691/16 z dnia   17  maja  2016r w tym:
1. Szczegółowe warunki otwartego Konkursu ofert na realizację zadania - załącznik nr 1 Zarządzenie PMG z dnia 17 maja 2016 (171.19 KB)
2.Wzór oferty realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2 Zarządzenie PMG z dnia 17 maja 2016 (171.19 KB)
3. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty- załącznik nr 3 Zarządzenie PMG z dnia 17 maja 2016 (171.19 KB)
4. Treść ogłoszenia Konkursu - załącznik nr 4 Zarządzenie PMG z dnia 17 maja 2016 (171.19 KB)
5. Wzór pisma Wydziału Urbanistyki i Architektury  dla Organizacji Pozarządowych dot. opinii lokalizacji placu zabaw - załącznik nr 5 Zarządzenie PMG - rok 2016 (11.88 KB)
6. Wzór pisma Wydziału Skarbu  dla Organizacji Pozarządowych dot. opinii lokalizacji placu zabaw - załącznik nr 6 opinia Wydziału Skarbu + Zarządzenie PMG - rok 2016 (12.02 KB)
7. Wzór pisma Wydziału Programów Rozwojowych   dla Organizacji Pozarządowych dot. opinii lokalizacji placu zabaw - załącznik nr 7 opinia WPR + Zarządzenie PMG rok 2016 (12.08 KB)
8. Wzór umowy użyczenia nieruchomości ( działki ) - załącznik nr 8 umowa użyczenia (19.98 KB)
9. Wzór umowy na realizację zadania publicznego - załącznik nr 9 konkurs + umowa o wsparcie zadania (39.63 KB)
Metryczka publikacji