Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Komunikat o ankietyzacji mającej na celu ustalenie ilości systemów grzewczych opalanych paliwem stałym na obszarze Miasta Gdańska

x

Prezydent Miasta Gdańska informuje, iż Gmina Miasta Gdańsk przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdańska” w ramach opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania wsparcia ze środków funduszy unijnych przez Miasto Gdańsk w zakresie dofinansowania szeregu inwestycji.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego planu  zostanie m.in. wykonana ankietyzacja mająca na celu ustalenie ilości systemów grzewczych opalanych paliwem stałym na obszarze Miasta Gdańska, dlatego też informujemy Państwa, iż mogą się u Państwa pojawić ankieterzy, posługujący się stosownymi listami intencyjnymi od Prezydenta Miasta Gdańska.

Poprawne i rzetelne wypełnienie ankiet będzie wpływało na wysoką jakość sporządzanego dokumentu.

Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji.

Metryczka publikacji