Informacja w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Organizacje, które do końca 2008 roku są adresatami programu ?PARTNER III? mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach systemu zleceń.
Zmiana formy wspierania organizacji pozarządowych spowodowana jest wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 
PFRON będzie zlecał realizację zadań o zasięgu ponadregionalnym, oraz lokalnym i regionalnym - w przypadku zadań o charakterze ciągłym dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez Wnioskodawcę.

Z kolei zadania o zasięgu wojewódzkim będą mogły być zlecane przez marszałków województw, zaś te o zasięgu powiatowym - przez starostów. Zadania realizowane przez samorządy będą realizowane ze środków PFRON, przekazywanych algorytmem samorządom .

Metryczka publikacji