Informacja o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 ? budowa stadionu ?Baltic Arena? w Gdańsku - Letnicy.

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 49 i 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 24 i art. 25 oraz art. 26-33 i art. 34 ustawy z dnia 07 września 2007r ? O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dz. U. nr 173 z 2007r poz. 1219) , na wniosek z dnia 14.02.2008r. Biura Inwestycji   ?Euro Gdańsk 2012? Spółka z o.o. z upoważnienia której występuje pani  Renata Wiśniowska ? Dyrektor Projektu  w dniu 25.02.2008r.

wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
p.n. ?EURO 2012 Stadion ?BalTic Arena? w Gdańsku ? Letnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na terenach obejmujących następujące działki - gmina miejska Gdańsk  - obręb 058, działki nr: 1/4, 1/6, 2/2, 3/4, 7, 8/5, 9/4, 13/6, 14/4, 21/4, 22/4, 24/4, 31/4, 32, 33/4, 38/4, 39, 40, 41/4, 49/4, 51/2, 57/5, 58/8, 59/7, 60/7, 109, 110, 111, 112, 113, 130/5, 132/2, 133/1, 133/2 i 134 oraz gmina miejska Gdańsk  - obręb 44, działka nr: 44;
oraz zatwierdził
podział geodezyjny wpisany do ewidencji zasobu powiatowego w dniu 03 kwietnia 2008r    nr E3524-6160/08

j e d n o c z e ś n i e     z a w i a d a m i a,

że zgodnie ustawą z dnia 07 września 2007r - O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w art. 24 ust.2  nakazuje zawiadomić o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwej dla lokalizacji przedsięwzięcia.
Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 cytowanej wyżej ustawy niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności. 

W związku z powyższym informuje się właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, a także terenów przyległych do nich, że mogą oni składać do tutejszego Wydziału wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia; Wydział Infrastruktury ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godzinach 8-15

Gdańsk , dnia 15 kwietnia  2008 r.

Więcej informacji na temat stadionu na stronie: Baltic Arena Gdańsk

Metryczka publikacji