Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacja Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej

Informacja
Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej

Na podstawie przepisu art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst  jednolity z 2021r., poz. 1990) Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków informuje,

że z dniem 15.12.2021 r. dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej stały się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Pełna ewidencja  gruntów dotyczy obrębu geodezyjnego: 226101_1.0144 [0144 ZATOKA].

Na podstawie art. 24a ust.1 ustawy Prezydent Miasta Gdańska zarządzeniem Nr 1434/2021 z dnia 3 września 2021 roku zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej dla ww. obrębu ewidencyjnego.

Dane objęte modernizacją dotyczące gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Lastadia 2 w terminie od 02.11.2021r. do 23.11.2021r.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta Gdańska rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty do danych zawartych w ww. operacie ewidencyjnym, wniesione po upływie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

  

 

z up. PREZYDENT MIASTA
 GDAŃSKA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
 MIASTA GDAŃSKAPiotr Borawski 

Metryczka publikacji