Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

IX sesja RMG 30 kwietnia 2015

IX sesja RMG 30 kwietnia 2015

IX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 kwietnia 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:     IX_sesja_pobierz_porzadek obrad (991.7 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady IX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 30 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 215);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 216);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Matarnia w mieście Gdańsku (druk 209);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Orfeusza w mieście Gdańsku (druk 212);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak w mieście Gdańsku (druk 211);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie nadania nazwy ulicy (ks. Jerzego Popiełuszki) (druk 217);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

7)    w sprawie nadania nazwy (Park im. ks. Bronisława Kabata) (druk 218);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

8)    w sprawie nadania nazwy (Rondo im. 77 pułku AK) (druk 219);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

9)    w sprawie nadania nazwy (Rondo Pamięci Męczeństwa Kresowian) (druk 220);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

10) w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 228);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków

 

11) w sprawie w sprawie wzniesienia pomnika Świętego Włodzimierza (druk 233);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

12) w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Miasta Gdańska (druk 205);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

13) w sprawie wyrażenia woli umorzenia udziałów Gminy Miasta Gdańska w spółce działającej pod firmą Forum Radunia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gdańsku (druk 210);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

14) w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk 213);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wraz z Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta Sopot, Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasto Reda,  Gminą Miasta Wejherowa, Gminą  Miejską Pruszcz Gdański, Gminą  Wejherowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kosakowo, umowy na wykonanie ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną zadań objętych przedsięwzięciem Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej (druk 231);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

16)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej (druk 232);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

 

17) w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017” (druk 204);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

18) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia: "Szczegółowego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok" (druk 214);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

19) w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego  z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Stefana Batorego przy ul. Batorego 26 w Gdańsku (druk 225);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

20) w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy  ul. Batorego 26 w Gdańsku (druk 226);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 21) w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Śluza 3   (druk 227);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania   i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego   lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk 234);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

23) w sprawie  rozpatrzenia  skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 58                w Gdańsku (druk 208);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek


                                                                             

Metryczka publikacji