Gdańska Rada Oświatowa ma już rok


Właśnie mija rok od pierwszego posiedzenia Gdańskiej Rady Oświatowej. W poniedziałek 20 października jej członkowie spotkali się, aby kontynuować debatę nad oświatą wspólnie z zaproszonymi gośćmi ? Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall, przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Oleszkiem i prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

{id22582}
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Składając podziękowania członkom Gdańskiej Rady Oświatowej za ich dotychczasową pracę na rzecz edukacji, prezydent Paweł Adamowicz podkreślił istotne znaczenie Rady dla budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Kierując wyrazy uznania pod adresem zebranych, wyraził nadzieję na kontynuowanie podjętych kierunków prac dla dobra gdańskiej edukacji i rozwoju miasta. Obecnie często to młodzi, dobrze wykształceni ludzie stanowią o atrakcyjności inwestycyjnej miasta. O nich bowiem pytają firmy zainteresowane zakładaniem swoich oddziałów w Gdańsku. Wiele ciepłych słów do zebranych skierowała również Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ? pomysłodawczyni utworzenia Gdańskiej Rady Oświatowej.

Podczas spotkania przewodnicząca Rady prof. Anna Zielińska-Głębocka przekazała na ręce Minister Katarzyny Hall dwa dokumenty: stanowisko Gdańskiej Rady Oświatowej w sprawie proponowanych zmian w Ustawie o systemie oświaty i Ustawie Karta Nauczyciela oraz wykaz obowiązujących złych zapisów legislacyjnych wraz z propozycjami zmian i uzupełnień. 11 września br. członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali kierunki zmian w obszarach: wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego do 6-ciu lat, roli jednostek samorządu terytorialnego, roli kuratoriów i nauczania domowego, jednocześnie wskazując na potrzebę uszczegółowienia ostatniego, w celu ograniczenia ryzyka nadużyć i zagrożeń.

Podczas posiedzenia Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska po raz pierwszy przedstawiła efekt kilkumiesięcznej pracy 30-osobowego zespołu specjalistów i rodziców: założenia eksperymentu edukacyjnego Edukacja z widokiem na przyszłość ? nowy model specjalnego kształcenia ponadgimnazjalnego osób niepełnosprawnych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie zintegrowanego modelu ponadgimnazjalnej edukacji osób niepełnosprawnych zorientowanego na indywidualny rozwój potencjału ucznia i zwiększenie jego szans na włączenie w życie społeczne i zawodowe.

Gdańska Rada Oświatowa została powołana mocą Uchwały Nr XII/304/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r. Jest ciałem społecznym, w którego skład wchodzą 32 osoby, w tym przedstawiciele Rady Miasta oraz eksperci i praktycy posiadający rekomendację działających w mieście instytucji, uczelni wyższych, związków, stowarzyszeń, organizacji, a także przedstawiciele środowiska dyrektorów gdańskich placówek oświatowych. Została powołana, aby opiniować i rekomendować władzom miasta kierunki zmian lokalnej oświaty. Przez ostatni rok Gdańska Rada Oświatowa spotykała się raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Pierwsze posiedzenie GRO miało miejsce 11 października 2007 roku ? sprawując wtedy funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, uczestniczyła w nim obecna Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

Zobacz: Komunikat Gdańskiej Rady Oświatowej dot. pierwszego roku działalności

Oprac.  Katarzyna Gęba, Wydział Edukacji UMG

Metryczka publikacji