Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

6 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wyłożenie do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady MiastaGdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko :
w dniach od 10 listopada do 1 grudnia 2010 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
w godz. od 9.00 do 15.00

1. Stare Miasto Osiek - rejon ulic Wałowej i Łagiewniki
(uchwała Nr XLI/1162/09 RMG z dnia 29 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy - ulicą Wałową; od wschodu - terenami zabudowy mieszkaniowej; od południa - ulicą Aksamitną; od zachodu - ulicą Łagiewniki.
2. Wrzeszcz - Aniołki rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego
(uchwała Nr XXXVII/1071/09 RMG z dnia 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy - odcinkiem ulicy Traugutta; od zachodu - granicą terenu użytkowanego przez klub sportowy Lechia; od południa - odcinkiem ulicy Smoluchowskiego; od wschodu - odcinkiem części006Fwo zrealizowanego projektowanego przebiegu ulicy lokalnej (tzw. Bulwaru Akademickiego) i terenem zespołu mieszkaniowego Hanza.
3. Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna
(uchwała Nr XXIV/701/08 RMG z dnia 26 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy - ulicą płk Wilka - Krzyżanowskiego, aleją Wojska Polskiego oraz terenami Zespołów Szkół Energetycznych i Budowlanych, działkami i zabudową północnej pierzei ulicy F. Chopina; od wschodu - aleją Grunwaldzką i ulicą M. Karłowicza; od południa - aleją Wojska Polskiego, ulicami : M. Karłowicza, B. Chrzanowskiego, F. Chopina; od zachodu - ulicą mjr Hubala.
4. Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa
(uchwała Nr XXI/560/08 RMG z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy - ulicą Kaprów; od zachodu - ulicą Husa; od południa - ulicą Derdowskiego.
5. Krakowiec - wał wzdłuż Martwej Wisły - pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską
(uchwała Nr XLVII/1301/10 RMG z dnia 25 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony między ulicami Zawiślańską i Steczka, bezpośrednio przy brzegu Martwej Wisły.
6. Osowa rejon ulic Junony i Hery
(uchwała Nr XL/1146/09 RMG z dnia 24 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa - ulicą Junony; od zachodu - ulicami Koziorożca i Diany; od północy - ulicą Heleny; od wschodu - ulicą Hery i terenem kościoła przy ulicy Wodnika

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w dniach:

  • Wrzeszcz - Aniołki rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego - 15.11.2010 , godz. 17.00
  • Stare Miasto Osiek - rejon ulic Wałowej i Łagiewniki - 17.11.2010, godz.  17.00
  • Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa - 22.11.2010, godz. 17.00
  • Krakowiec - wał wzdłuż Martwej Wisły - pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską  - 24.11.2010, godz. 17.00
  • Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna - 29.11.2010, godz.  17.00
  • Osowa rejon ulic Junony i Hery - 01.12.2010, godz.  17.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2010 r.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisu art. 54 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2010 r.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Metryczka publikacji