Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. usług komunalnych Piotra Kryszewskiego należy:

 1. działania strategiczne w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta:
  • rozwój budownictwa mieszkaniowego,
  • zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta;
 2. działania strategiczne w zakresie mobilności i transportu:
  • poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego,
  • popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej;

2. a) działania strategiczne w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa:

  • określanie polityki gospodarowania nieruchomościami Miasta,
  • określanie strategii marketingowej obrotu nieruchomościami Miasta;

3. planowanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej:

  • planowanie gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
  • wypracowywanie polityki kształtowania cen za usługi komunalne;

4. podejmowanie działań zmierzających do realizacji zadań związanych z współorganizacją przez Miasto XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r.,

5. sprawy bieżące:

  • współpraca z organizacjami i inwestorami, działającymi na rzecz budownictwa mieszkaniowego, w tym ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz współpraca w zakresie inwestycji i remontów komunalnych Miasta,
  • remonty i modernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego, 
  • współpraca w zakresie inwestycji i remontów zasobów komunalnych,
  • nadzór nad realizacją miejskich inwestycji mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
  • współpraca w zakresie sprzedaży mienia komunalnego (mieszkań),
  • pomoc socjalna w zakresie mieszkalnictwa,
  • wypracowywanie polityki kształtowania stawek czynszu za lokale,
  • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi,
  • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury miejskiej,
  • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 6, spraw z zakresu:
   • gospodarowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
   • obsługi spraw lokalowych mieszkańców i podmiotów działających na terenie Miasta,
   • handlu,
   • eksploatacji budynków komunalnych,
   • układu drogowego Miasta i parkingów,
   • gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
   • gospodarowania wodami,
   • terenów zieleni miejskiej, ogrodu zoologicznego i lasów,
   • schroniska dla bezdomnych zwierząt,
   • systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
   • utrzymania czystości w Mieście, parkingów i cmentarzy komunalnych oraz współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie,
   • zarządzania ruchem na drogach,
   • gospodarowania nieruchomościami, w tym obrotu nieruchomościami gruntowymi i budynkami Miasta oraz Skarbu Państwa,
  • nadzorowanie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa,
  • nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
   • Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
   • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.,
   • Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.,
   • Gdańskie Wody sp. z o.o.,
   • Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.,
   • Gdańskie Wodociągi S.A,
   • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,
   • Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.;

6. nadzorowanie pracy:

  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
  • Wydziału Skarbu;

7. współpraca z Komisjami Rady Miasta;

8. zastępstwo Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania podczas jej nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. usług komunalnych podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępczynię Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Zastępca Prezydenta ds. usług komunalnych reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami.

Zastępca Prezydenta ds. usług komunalnych jest upoważniony do:

  • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 5,
  • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 - 7,
  • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 8), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.

 

Metryczka publikacji