Podatki i opłaty lokalne w 2021 r.

PODATKI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Wypełnij deklarację DN-1 lub informację IN-1 on-line


ROK 2021

W 2021 r. stawki* podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska wynoszą rocznie:

* - pełny wykaz stawek zawarty w poniższej uchwale


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - otrzymywanie decyzji podatkowej drogą elektroniczną


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od środków transportowych w 5 minut.

Wypełnij deklarację DT-1 on-line


Uwaga: Stawki w 2021 r. pozostały na poziomie roku poprzedniego.


PODATEK ROLNY


Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek rolny w 5 minut.

Wypełnij deklarację DR-1 lub informację IR-1 on-line


 • Stawka podatku rolnego w 2021 r.:
  - dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy,
  - dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 292,75 zł za 1 ha fizyczny,

 • Wzór formularza informacji i deklaracji - osoby fizyczne i prawne

PODATEK LEŚNY


Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek leśny w 5 minut.

Wypełnij deklarację DL-1 lub informację IL-1 on-lineULGI

PŁATNOŚCI/KONTA/SMS

OPŁATY


OPŁATA MIEJSCOWA

ROK 2021


OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłata należna jest od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy opłacić:


W tytule zapłaty należy wskazać: "Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa od/dla … w sprawie …",

 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat),
 • w bankach bądź poczcie (według obowiązujących cenników oraz taryf).

 


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2330)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2337)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

OPŁATA ROCZNA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdańska?

Pamiętaj - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu należy wnosić do 31 marca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach ustalony może zostać inny termin, warunkiem jest złożenie wniosku nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 71 ust. 4, Dz. U. 2016 poz. 2147 – tj. z póź. zm.) każdy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu do 31 marca każdego roku. Jednak, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, na uzasadniony wniosek użytkownika, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, istnieje możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za bieżący rok.

 

Co ważne, alternatywny termin wniesienia opłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego i uzależniony jest od wysokości opłat ciążących na użytkownikach wieczystych.

I tak:

 • Dla użytkowników wieczystych zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych w kwocie od 101 zł. do 30.000 zł, ustala się termin zapłaty do 30 czerwca bieżącego roku.
 • Dla użytkowników wieczystych zobowiązanych do wnoszenia opłat rocznych w kwocie ponad 30.000 zł, ustala się termin zapłaty do 30 września bieżącego roku.

 

Jak aplikować o zmianę terminu wniesienia opłaty?

W przypadku osoby fizycznej konieczne jest jedynie złożenie wniosku (formularz do pobrania w Zespołach Obsługi Mieszkańców lub online - konieczne podanie adresu nieruchomości!).

Przedsiębiorcy do wniosku (formularz – jak dla osób fizycznych) dołączyć muszą:

- opis sytuacji ekonomicznej wraz z ostatnim sprawozdaniem finansowym (sporządzonym zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), sprawozdaniem F-01 za ostatni kwartał,

- zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis za okres bieżącego roku i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, bądź zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis ww. okresie,

(!) W przypadku uzyskania pomocy de minimis: wartość uzyskanej pomocy ww. okresie nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

 

Wnioski należy składać w punktach podawczych w Zespołach Obsługi Mieszkańców, bądź przesłać pocztą (ważna data wpływu do urzędu) na adres:

Wydział Skarbu
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

 

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje?

 • W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 225, 226, 227 (II piętro),

pok. 225 – ulice na literę J, Anny Jagiellonki oraz osoby prawne,
tel. 58 323 6225
pok. 226 – ulice na literę: A,B,C,E,G,H,L,Ł,O,R,W,
tel. 58 323 6226
pok. 227 – ulice na literę: D,F,I,K,M,N,P,S,Ś,T,U,Z,
tel. 58 323 6227

 

 • W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok.274, 225 (II piętro)

pok. 225 – ulice na literę: B,C,E, K,Ł, O,S,U
tel. 58 323 6275,
pok. 225 – ulice na literę: D,F,G,H,I,J,L,T,W,Z,Ż
tel. 58 323 6525
pok. 274 – ulice na literę: A, Al. Grunwaldzka, Al. Rzeczypospolitej, M, 3 Maja, N, ,R,
tel. 58 323 6664, 58 323 6274
pok. 274 – ulice na literę P i osoby prawne
tel. 58 323 6663, 58 323 6274

 

Jesteś osobą fizyczną – możesz ubiegać się o bonifikatę w opłacie rocznej.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,"Monitor Polski", na podstawie art.20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1383 z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. W roku 2017 dla udzielenia bonifikaty obowiązywała kwota w wysokości 2.023,61 zł brutto dochodu za 2016 rok dla jednego członka gospodarstwa domowego. Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.

 

Nabyłeś nieruchomość gruntową z prawem użytkowania wieczystego gruntu w Gdańsku – zgłoś się do Urzędu Miejskiego w celu naliczenia opłaty rocznej z tego tytułu.

W związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powstaje obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Metryczka publikacji