Zawarcie umowy użyczenia w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi

Formularze do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy użyczenia w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi (85.28 KB)

Formularz w wersji drukowanej dostępny również w Zajęć Pasa Drogowego Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, PESEL;
 2. cel zajęcia pasa drogowego;
 3. numer umowy stanowiącej podstawę budowy lub przebudowy drogi;
 4. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego;
 5. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, informację w formie graficznej lub opisowej wraz z oświadczeniem o sposobie zabezpieczenia robót (wg załącznika nr 2 do wniosku),
 2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót,
 3. decyzję zezwalającą na lokalizację obiektu wraz z uzgodnieniem Działu Uzgodnień GZDiZ,
 4. dokumentację techniczną (w tym projekt budowlany) wraz z uzgodnieniami (do wglądu),
 5. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej oraz dodatkowo kserokopię tego pozwolenia/zgłoszenia,
 6. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno - prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłata administracyjna:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zawarcie umowy następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę: tel. 58 52 44 511

Tryb odwoławczy:

- brak -

Podstawa prawna:

 1. Art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1440);

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim zawarciu umowy użyczenia i spisaniu protokołu przekazania pasa drogowego.
 3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w umowie użyczenia - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
 4. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami określonymi w umowie użyczenia właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.