Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach, niż wymienione w ustawie o drogach publicznych (np. w celu umieszczenia w nim rusztowania)

Formularz do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione (98.21 KB)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ustawie o drogach publicznych, który powinien zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, PESEL;
 2. cel zajęcia pasa drogowego wraz z opisem planowanego przebiegu lub charakteru zajęcia;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, planowany okres zajęcia,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 3. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno – prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika,
 4. inne dokumenty na żądanie zarządcy drogi.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłata administracyjna:

Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest jako iloczyn liczby m2 zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego oraz następującej stawki opłat:

Rodzaj zajęcia Kategoria drogi
Krajowa  Wojewódzka Powiatowa Gminna 
ogródki przydomowe 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł
niestanowiące obiektów budowlanych bankomaty, wpłatomaty, automaty służące do sprzedaży i dystrybucji produktów i usług, urządzenia chłodnice 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
miejsca gromadzenia odpadów niestanowiące obiektów budowlanych 4,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
miejsca gromadzenia odpadów niestanowiące obiektów budowlanych na Głównym i Starym Mieście 0,80 zł 0,80 zł 0,60 zł 0,60 zł
pojemniki do selektywnej zbiórki papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych będące uzupełnieniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł
inne zajęcia finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, państwa lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 0,06 zł 0,06 zł 0,03 zł 0,03 zł
służące promocji gminy

wygrodzenie zaplecza budowy (bez prawa do ingerencji w nawierzchnię pasa drogowego) i umieszczenie rusztowania w związku z prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i robót budowlanych w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków

wygrodzenie zaplecza budowy (bez prawa do ingerencji w nawierzchnię pasa drogowego) i pozostałe zajęcia na prawach wyłączności 1,20 zł 1,20 zł 0,60 zł 0,60 zł

 

W przypadku konieczności przeprowadzenia robót – opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót związanych z umieszczeniem obiektu (tabela opłat w procedurze)

Sposób wpłaty:

 • gotówką w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A, Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 • na rachunek bankowy:
  Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427.
  Uwaga! W tytule przelewu proszę podać numer decyzji!

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę:

 1. Rejon Wschodni, tel. 58 52 44 516, pok. 11
 2. Rejon Południowy, tel. 58 52 44 516, pok. 11
 3. Rejon Centralny Dolny, tel. 58 52 44 527, pok. 11
 4. Rejon Centralny Górny, tel. 58 52 44 519, pok. 4
 5. Rejon Północny, tel. 58 52 44 519, pok. 4
 6. Rejon Stare Miasto, tel. 58 52 44 527, pok. 11
 7. Główne Miasto, tel. 58 52 44 512, pok. 10

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.);
 5. Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach, niż wymienione w ustawie o drogach publicznych naliczana jest zgodnie z § 5 Uchwały Nr XXV/750/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. z 2020 r., poz. 1813), stawka opłaty za zajęcie 1 m2.

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, nieusunięcie w wymaganym zakresie braków w złożonym wniosku w wyznaczonym przez organ terminie w niniejszej sprawie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 3. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie.
 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu – zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
 6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.
 7. Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest usunąć się z niego na wezwanie służb porządkowych, upoważnionych pracowników Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub na czas trwania imprez organizowanych za zgodą miasta Gdańska, w tym w oparciu o zezwolenia wydawane na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny w Dziale Inżynierii Ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

w terminie:
- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;
- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.