Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Nazwa procedury:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót dotyczących:

 • budowy lub wymiany sieci lub przyłączy wodociągowych,
 • budowy lub wymiany sieci lub przyłączy gazowych,
 • budowy lub wymiany sieci lub przyłączy sieci c.o.,
 • budowy lub wymiany sieci lub przyłączy energetycznych,
 • budowy lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej,
 • innych zajęć pasa drogowego.

lub

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu wygrodzenia placu budowy.

Formularze do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (110.5 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku (oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę) (55.15 KB)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, PESEL;
 2. cel zajęcia pasa drogowego;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego;
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu*;
 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót;
 4. decyzję zezwalającą na lokalizację obiektu wraz z uzgodnieniem Działu Uzgodnień GZDiZ w Gdańsku;
 5. dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami (do wglądu);
 6. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (wg załącznika nr 1 do wniosku) oraz dodatkowo kserokopię tego pozwolenia/zgłoszenia lub o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 7. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno – prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

* Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dla wszystkich robót wykonywanych w pasie drogowym należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłata administracyjna:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni według elementu zajętego pasa drogowego oraz kategorii drogi:

Element zajętego pasa drogowego Kategoria drogi
Krajowa Wojewódzka Powiatowa Gminna
jezdnia do 20% szerokości 4,00 zł 2,00 zł
jezdnia z zachowaniem przejezdności 6,00 zł 3,00 zł
całkowite zajęcie jezdni 10,00 zł 5,00 zł
chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe i parkingowe, ciągi pieszo-jezdne 3,00 zł 1,50 zł
pozostałe elementy 2,00 zł 1,00 zł

W przypadku prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z budową, przebudową, rozbudową i remontem urządzeń infrastruktury podziemnej, realizowanych w ramach inwestycji i remontów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub państwa stawki opłat o których mowa ulegają zmniejszeniu o 80%.

W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni takiej drogi, mieszcząca się w liniach regulacyjnych pasa drogowego, traktowana jest jako jezdnia, natomiast stawki opłat ulegają zmniejszeniu o 50%.

W wypadku robót budowlanych związanych z remontem obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 drogi gminnej i powiatowej wynosi 0,03 zł a drogi wojewódzkiej i krajowej 0,06 zł.

W wypadku robót budowlanych związanych z umieszczeniem, przebudową, remontem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 wynosi 0,20 zł na drogach wszystkich kategorii.

W wypadku robót budowlanych wykonywanych metodami bezwykopowymi (m. in. przewiertu lub przecisku), bez naruszania nawierzchni drogi, stosuje się stawki opłaty jak za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego, o których mowa w tabeli powyżej.

Sposób wpłaty:

 • gotówką w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A, Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 • na rachunek bankowy:
  Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427.
  Uwaga! W tytule przelewu proszę podać numer decyzji!

Termin i sposób załatwiania:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę:

 1. Rejon Wschodni, tel. 58 52 44 516, pok. 11
 2. Rejon Południowy, tel. 58 52 44 516, pok. 11
 3. Rejon Centralny Dolny, tel. 58 52 44 527, pok. 11
 4. Rejon Centralny Górny, tel. 58 52 44 519, pok. 4
 5. Rejon Północny, tel. 58 52 44 519, pok. 4
 6. Rejon Stare Miasto, tel. 58 52 44 527, pok. 11
 7. Główne Miasto, tel. 58 52 44 512, pok. 10

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.);
 5. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu wygrodzenia placu budowynaliczana jest zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXV/750/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 1813), stawka opłaty za zajęcie 1 m2.

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, nieusunięcie w wymaganym zakresie braków w złożonym wniosku, w wyznaczonym przez organ terminie w niniejszej sprawie, spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 3. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji administracyjnej zezwalającej na jego zajęcie.
 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
 6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.
 7. Zgodnie z §  12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy zawiadomić:
  1. organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres: agata.lewandowska1@gdansk.gda.pl
  2. zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres: gzdiz@gdansk.gda.pl
  3. właściwego Komendanta Policji:

w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu.