Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Formularze do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej (85.23 KB)

Oświadczenie o zgodności powierzchni wbudowanych urządzeń, składane do GZDiZ wraz z mapą pomiaru powykonawczego (73.69 KB)

Formularz w wersji drukowanej dostępny również w Dziale Zajęć Pasa Drogowego Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, PESEL;
 2. cel zajęcia pasa drogowego;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (2 egz.),
 2. kserokopię decyzji zezwalającą na lokalizację urządzeń w pasie drogowym/ uzgodnienie Działu Uzgodnień GZDiZ,
 3. dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami (do wglądu),
 4. kserokopię pozwolenia na budowę urządzeń umieszczanych w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej bądź oświadczenie o zamiarze budowy przyłączy, zgodnie z §1 ust. 5 pkt. 2 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno – prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłata administracyjna:

Opłata za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi rocznie za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Kategoria drogi

Szafki energetyczne
i gazowe, stacje transformatorowe

Pozostałe urządzenia

Pod i nad jezdnią, zatoką autobusową, torowiskiem tramwajowym

Pod i nad chodnikami, zatokami postojowymi i pozostałymi elementami pasa drogowego

Na drogowych obiektach inżynierskich

Urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej

Pozostałe urządzenia

Urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej

Pozostałe urządzenia

Krajowa

200,00 zł

20,00 zł

100,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

200,00 zł

Wojewódzka

Powiatowa

10,00 zł

Gminna

 

Powyższe stawki obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym i na obiekcie inżynierskim. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia.

W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej, realizowanych w ramach inwestycji i remontów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub państwa, stawki opłat o których mowa ulegają zmniejszeniu o 80%.

W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnianych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni takiej drogi, mieszcząca się w liniach regulacyjnych pasa drogowego, traktowana jest jako jezdnia, natomiast stawki opłat ulegają zmniejszeniu o 50%.

Sposób wpłaty:

 • gotówką w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A, Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 • na rachunek bankowy:
  Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427.
  Uwaga! W tytule przelewu proszę podać numer decyzji!

Termin i sposób załatwiania:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę: tel. 58 52 44 528

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1264);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.);
 5. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń naliczana jest zgodnie z § 3 Uchwały Nr XXV/750/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. z 2020 r., poz. 1813), stawka opłaty za opłaty za zajęcie 1 m2.

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, nieusunięcie w wymaganym zakresie braków w złożonym wniosku, w wyznaczonym przez organ terminie w niniejszej sprawie, spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 3. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na jego zajęcie.
 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.
 6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.
 7. Nie później niż w terminie 90 dni od wydania zezwolenia, należy dostarczyć mapę z operatu pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem zaewidencjonowania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz wydanej decyzji, pod rygorem wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego o powierzchni większej, niż określona w zezwoleniu.